Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

company-link
Вакансия закрыта

Capacity Sharing Manager

Save the Children
1 месяц назад
23 февраля 2023
Киевул. Рильський провулок, 6

Save the Children International — гуманітарна організація з понад 100-річною історією. Save the Children була заснована у травні 1919 року в Лондоні. SCI працює в Україні з 2014. Починала свою роботу на території Донецької області. В теперішній час SCI розширює свою діяльність на вісім міст України, і Київ є одним із них. Ми працюємо в напрямках освіти, захисту дітей, подолання дитячої бідності, охорони здоров’я, а також проводимо адвокаційну діяльність, пов’язану із захистом прав дітей.

МЕТА РОЛІ:

Менеджер з розвитку потенціалу партнерів розроблятиме та керуватиме стратегіями розбудови потенціалу партнерів Представництва в Україні відповідно до стратегії гуманітарного реагування SCI в Україні, рамок партнерства та політики локалізації, що сприятиме реалізації більш широкої стратегії навчання та розвитку Представництва "Save the Children" в Україні. Він розроблятиме та керуватиме стратегіями розбудови потенціалу партнерів Представництва в Україні відповідно до стратегії гуманітарного реагування SCI в Україні, рамок партнерства та політики локалізації, що сприятиме реалізації більш широкої стратегії навчання та розвитку Представництва "Save the Children" в Україні.

 Менеджер з розбудови потенціалу тісно співпрацюватиме з керівником партнерства, менеджером партнерства та координаторами партнерства, включаючи тематичних/програмних керівників та інших функціональних керівників з метою нагляду за організаційним розвитком та розбудовою потенціалу партнерів "Save the Children", включаючи оцінку прогресу, проведення повної оцінки організаційного потенціалу всіх партнерів "Save the Children", розробку планів розбудови потенціалу та організаційного розвитку для партнерів, а також відстеження конкретних заходів підтримки з відповідним відділом "Save the Children".  Крім того, він/вона буде відповідати в рамках SCI за тісну співпрацю з більш широким громадянським суспільством, установами, Форумом НУО та іншими зовнішніми мережами та альянсами з посилення потенціалу в Україні з метою забезпечення реалізації узгоджених ініціатив з посилення потенціалу партнерів. Особа, яка обіймає цю посаду, відповідає за розвиток потенціалу персоналу та партнерів з метою забезпечення якісних програм для дітей у рамках гуманітарних заходів SC в Україні. 

Очікується, що особа, яка обійматиме цю посаду, за обмеженої підтримки, очолить роботу зі сприяння розробці планів та розвитку потенціалу партнерів, а також зміцненню потенціалу персоналу. Основні обов'язки на цій посаді будуть варіюватися відповідно до технічного завдання.

 Основні обов’язки: 

 • Підтримувати зв'язки з низкою партнерів та працювати з командою партнерів над визначенням потреб місцевого громадянського суспільства
 • У координації з програмою Save the Children Ukraine регулярно зустрічатися з партнерами для отримання зворотного зв'язку щодо організаційного розвитку та на основі цього розробляти, переглядати та впроваджувати стратегію організаційного розвитку, пристосовану до різних партнерів
 • Вести базу даних всіх внутрішніх та зовнішніх можливостей та результатів розвитку потенціалу та активно їх використовувати
 • Підтримувати та сприяти комунікації та координації між партнерами.
 • Консультувати керівництво партнерів з питань ефективності, організаційних та лідерських питань.
 • Сприяння та підтримка партнерів у процесах розробки інституційної стратегії з акцентом на організаційному та програмному зміцненні, що призводить до визначення ключових сфер для розбудови потенціалу кожного партнера.
 • Спрямовувати детальну оцінку потреб в організаційному розвитку кожного партнера на підвищенняефективності діяльності партнерів у досягненні їхніх цілей та завдань.
 • Спільно з програмою SCI та групами підтримки розробляти детальні плани розбудови потенціалу для кожного партнера.
 • Розробити та виконати Генеральний план зміцнення потенціалу для партнерів, включаючи всі плани громадянського суспільства.
 • Тісно співпрацювати з партнерами над реалізацією їхніх планів з розбудови потенціалу, а також адаптувати їх домінливого контексту та потреб організацій, підтримуючи партнерські тренінги або ініціативи громадянського суспільства.
 • Вирішувати питання, що виникають під час циклу взаємодії з розбудови потенціалу, інформуючи команду з питань партнерства про ключові проблеми та передаючи питання з високим ступенем ризику або складні питання на розгляд старшим особам, відповідальним за прийняття рішень.
 • Брати участь у партнерських оцінках, оглядах проектів та оціночних зустрічах.
 • Створення зв'язку між партнерами та зовнішніми мережами, альянсами, інституційними донорами з точки зоругармонізованого зміцнення потенціалу, залучення до прийняття рішень та можливостей фінансування.

Щоб бути успішним, Вам необхідно  мати:  

 • Досвід управління та реалізації програм в гуманітарному контексті, спрямованих на розбудову потенціалу організацій громадянського суспільства.
 • Досвід нагляду та розбудови потенціалу місцевих партнерів.
 • Досвід роботи з місцевими партнерами у сфері гуманітарного реагування.
 • Знання основних елементів підходів до роботи в партнерствах, включаючи зміцнення потенціалу.
 • Попередній досвід управління проектами або циклом управління партнерствами.
 • Досвід представництва та вміння ефективно представляти інтереси організації на зовнішніх форумах.
 • Здатність писати чіткі та аргументовані звіти про оцінку та проектні звіти.
 • Політично та культурно чутливий з якостями терпіння, такту та дипломатії.
 • Навички навчання, ведення переговорів та налагодження контактів.
 • Інноваційні та творчі навички вирішення проблем.
 • Готовність до тривалих подорожей.
 • Вільне володіння англійською мовою, як усною, так і письмовою.
 • Здатність та готовність бути надзвичайно гнучким та пристосованим до складних, а іноді й небезпечних робочих обставин.

Ми пропонуємо:

 • Офіційне працевлаштування
 • Міжнародні умови праці
 • Робочий день з 9 до 17 години

Політика захисту дітей:

Ми повинні гарантувати безпеку дітей, тому наш процес відбору передбачає сувору перевірку даних та відображає наше зобов’язання захищати дітей від насильства. 

Здоров'я і безпека:

Очікується, що всі працівники виконуватимуть свої обов’язки відповідно до нашої глобальної політики щодо боротьби проти переслідування.

Якщо  Вас зацікавила вакансія, чекаємо на Ваш відгук. Резюме англійською мовою буде перевагою при розгляді. Також, будемо вдячні, якщо Ви вкажете очікуваний рівень зарплатні та рівень володіння англійською мовою. 

ROLE PURPOSE:  

The Capacity Sharing Manager-partners will be based  in  Kyiv, Ukraine Country  Office and  frequently travel  to  all Area offices. The post holder will develop and lead Ukraine CO partners capacity building strategies aligning with SCI Ukraine humanitarian response strategy, partnership framework and Localization policy that will contribute to the wider Save the Children Ukraine CO learning and development strategy. 

The Capacity Sharing Manager will work closely with the Head  of  Partnership, Partnership Manager  and the Partnership Coordinators, including thematic/program  leads  and  other  functional  leads to  oversee  Save  the Children  partner  organizational  development  and capacity  building,  including evaluating  the progress,  conducting full organizational capacity  assessment to  all Save  the  Children  partners,  creating  capacity  building  and  organizational development  plans  for  partners  and  following  up  on  specific  support  actions  with the relevant  Save  the  Children department.  Additionally,  he/she  will  be  the  lead  within  SCI  to  work  closely  with wider civil  societies,  institutions, NGO  forum  and  other  external  capacity  strengthening  networks  and  alliances in  Ukraine to  ensure  harmonized capacity strengthening initiatives for partners take place. The post holder is responsible for ensuring staff and partners’ capacities are developed to ensure quality programming to children in a range of SC ’s humanitarian responses in Ukraine. 

The post holder will be expected, with limited support, to lead on facilitation of partner capacity strengthening plans and development,  staff  capacity strengthening. The main responsibilities of this post will vary according to the terms of reference for each assignment.

Key areas of accountability:

 • Maintain relations with a range of partners and work with the partnership team to identify local civil society.
 • In coordination with Save the Children Ukraine CO program,  regularly meet with partners to get feedback on organizational development and based on this, design, revise and implement an organizational development strategy tailored to different partners.
 • Maintain database of all internal and external capacity building opportunities and deliverables and actively.
 • Support and facilitate communication and coordination among partners.
 • Consult with partner management on performance, organizational, and leadership matters.
 • Facilitate and support Partners in the institutional strategy development processes with focus on organisational and programmatic strengthening, which leads to identifying core areas for capacity building of each Partner.
 • Direct the detailed needs assessment for organizational development of each Partner to enhance the effectiveness of partners performance in achieving their goals and objectives.
 • Together with the SCI program and support teams, design detailed capacity building plans for each Partner.
 • Develop and execute Master capacity Strengthening plan for partners including all CS plan.
 • Work closely with the partners on the implementation of their capacity building plan as well as adapt them to changing context and needs of organisations, supporting partner trainings or CS initiatives.
 • Resolve issues that arise during the capacity building engagement cycle, updating the Partnerships team on key concerns and referring high risk or complex issues to senior decision makers.
 • Participate in partner assessments, project reviews and evaluation meetings.
 • Participate in project and grant review meetings and actively follow up on outstanding partnership issues.
 • Create linkage between partners and external networks, alliances, institutional donors in terms ofharmonized capacity strengthening, engagement in decision making and funding opportunities.

Experience and skills: 

 • Experience in managing and implementing programs in humanitarian contexts aimed at building capacity of civil society organizations.
 • Experience in oversight and capacity building of local partners.
 • Knowledge of both programmatic and operational aspects of program.
 • Experience with working with local partners in humanitarian responses.
 • Knowledge about core elements of approaches to working in partnerships, including capacity strengthening.
 • Previous experience of project management or partnership management cycle.
 • Experience of representation and ability to represent SC effectively in external forums.
 • Ability to write clear and well-argued assessment and project reports.
 • Politically and culturally sensitive with qualities of patience, tact and diplomacy.
 • Training/facilitation, negotiation and networking skills.
 • Innovative and creative problem-solving skills.
 • Willingness to extensive travel.
 • English language fluency, both spoken and written.
 • The capacity and willingness to be extremely flexible and accommodating in difficult and sometimes insecureworking circumstances.

Олександра

Похожие вакансии по профессиям: