Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
27.04.2021

начальник Відділу комунікації та промоції центрального апарату АРМА

18 918 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Киев

Кваліфікаційні вимоги

Освіта - вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра за спеціальністю «Журналістика» або «Політологія».

Досвід роботи - досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В», або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно форми власності не менше двох років.

Володіння державною мовою - вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Стратегічне управління:

- бачення загальної картини та довгострокових цілей;

- здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку;

- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та аналізу державної політики;

- рішучість та наполегливість у впровадженні змін;

- залучення впливових сторін;

- оцінка ефективності на корегування планів.

Робота з великими масивами інформації:

- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;

- вміння систематизувати великий масив інформації;

- здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки.

Комунікація та взаємодія:

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

- здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;

- вміння публічно виступати перед аудиторією;

- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації.

Командна робота та взаємодія:

- розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу/державного органу);

- орієнтація на командний результат;

- готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;

- відкритість в обміні інформацією.

Професійні знання

Знання законодавства

Знання:

Конституції України

Закону України «Про державну службу»

Закону України «Про запобігання корупції» та інше законодавство

Знання законодавства у сфері

Знання:

Конвенції про права осіб з інвалідністю

Бюджетного кодексу України

Податкового кодексу України

Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

Закону України «Про Кабінет Міністрів України»

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»

Закону України «Про адміністративні послуги»

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

Закону України «Про звернення громадян»

Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Закону України «Про державну таємницю»

Закону України «Про інформацію»

Закону України «Про телебачення і радіомовлення»

Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»

Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»

Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»

Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»

Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613

Типове положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3.10.2010 № 996(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від

24.04.2019 № 353)

Знання системи комунікації та промоції:

- аналіз і прогнозування наслідків рішень, що приймаються;

- оперативний та ефективний аналіз та синтез інформації різного змісту з великої кількості джерел;

- знання структури органів законодавчої та виконавчої влади та їх повноважень;

- ефективна взаємодія з державними органами та органами місцевого самоврядування;

- знання правил використання засобів комунікацій.

 

 

Посадові обов'язки

організовує роботу Відділу та забезпечує виконання покладених на Відділ завдань і функцій;

розробляє та впроваджує комунікаційну стратегію АРМА;

розробляє та впроваджує концепцію промоції АРМА;

розробляє, впроваджує комплекс заходів, спрямованих на формування та стимулювання інтересу бізнесу до ринку управління арештованим майном, участі у конкурсах з відбору управителів та продажу арештованого майна;

здійснює аналіз ринку з метою подальшого просування конкурсів з відбору управителів та продажу арештованого майна, формування інтересу бізнесу до участі у конкурсах з відбору управителів арештованим майном.

здійснює планування участі АРМА у регіональних, міжнародних виставках, ярмарках, виставках-продажах шляхом:

- збору інформації про планові виставки, ярмарки, виставки-продажі,

- підготовки необхідних матеріалів, документів для заявок на участь у виставках,

- підготовки матеріалів (буклетів, брошур, презентацій про активи, передані в управління АРМА)

організовує оперативне реагування на критичнi виступи, та повідомлення у засобах масової інформації;

забезпечує інформаційний супровід діяльності АРМА;

взаємодіє із засобами масової інформації, забезпечує присутність АРМА в інформаційному просторі;

надає роз’яснення ситуацій, що виникають внаслідок реалізації АРМА своїх функцій, оприлюднює заяви і звернення АРМА;

бере участь у підготовці інформації щодо діяльності АРМА для її оприлюднення на офіційному вебсайті АРМА та сторінках АРМА у соціальних мережах (Facebook, Twitter), а також у підготовці щорічного звіту про діяльність АРМА, публічному звіті Голови АРМА за підсумками діяльності відомства;

готує доповіді, тези виступів для Голови АРМА, заступників Голови АРМА для прес-конференції, брифінгу та інших медіа-заходи за його участі;

забезпечує інформаційне наповнення офіційного вебсайту АРМА та сторінок АРМА у соціальних мережах (Facebook, Twitter);

забезпечує розміщення оголошень про конкурсні відбори управителів, реалізацію арештованого майна на офіційному вебсайті, сторінках АРМА у соціальних мережах (Facebook, Twitter) та спеціалізованих інтернет ресурсах;

здійснює щоденний моніторинг ЗМІ щодо висвітлення діяльності АРМА, коригує публічну активність відомства та, за необхідності, здійснює організацію оперативного реагування на критичні матеріали у ЗМІ;

здійснює моніторинг висловлювання лідерів громадської думки про АРМА, згадувань АРМА у соціальних мережах;

створює мультимедійний контент для розповсюдження в мережі Інтернет;

формує та постійно оновлює базу засобів масової інформації, підтримує робочі контакти з головними редакторами та журналістами газет, журналів, телерадіокомпаній, інформаційних агентств;

забезпечує підтримку робочих контактів з прес-службами державних органів влади, налагоджує зв’язки та підтримку комунікації з членами Громадської ради при АРМА, здійснює інформаційний супровід підготовки та проведення конкурсу з формування персонального складу Громадської ради при АРМА;

налагоджує зв’язки з бізнес-асоціаціями, об’єднаннями підприємців, державними і муніципальними організаціями, а також іншими підприємствами, організаціями та установами з метою просування конкурсів з відбору управителів та продажу арештованого майна;

вносить пропозиції Голові АРМА щодо вдосконалення роботи Відділу;

визначає розподіл обов’язків між працівниками Відділу, координує та контролює їх діяльність;

забезпечує дотримання працівниками Відділу вимог законодавства з питань державної служби, правил етичної поведінки, запобігання і протидії корупції, вживає заходів щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення;

організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Відділу;

звертається у встановленому порядку до Голови АРМА, керівників структурних підрозділів, Громадської ради при АРМА для отримання інформації, необхідної для виконання службових обов’язків;

безпосередньо займається розробленням та проводить експертизу проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Відділу;

несе відповідальність за організацію діловодства та забезпечення зберігання документів.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 18 918 грн, відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;

- надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;

- надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

 

Термін подачі заявок: 2021-04-27