Поиск работы на robota.uaukraine
company-link
Удаленная работа

Senior Data Engineer (Real Estate Platform)

Sigma Software
3 дня назад
05 июня 2023
Познань, Польша
Удаленная работа
Гибридная
Полная занятость

Наш клієнт, що входить в 10 найкращих стартапів у сфері інвестування у нерухомість у Великій Британії розширяє свою команду. Ця компанія користується підтримкою провідних європейських інвесторів і була названа вартою уваги у звіті «Майбутнє FinTech» від Financial Times. На сьогодні це найбільша інституційна інвестиційна платформа PropFinTech в Європі.

Місія компанії полягає в тому, щоб перенести сферу нерухомості у 21 століття, використовуючи технології та покращуючи стандарти для орендарів.

Команда замовника дуже амбітна та успішна, але в той же час це невелика та дружня компанія з мінімумом бюрократії. Основна контактна особа з боку замовника — це віце-президент з інженерних питань, який раніше вже працював із Sigma Software.

Про проект:

Proptech — це сфера майбутнього завдяки інтенсивному зростанню та застосуванню новітніх технологій, таких як інженерія даних, ML/AI, доповнена реальність тощо. Стартапи в цій ніші мають значні інвестиції та ресурси для впровадження будь-яких творчих ініціатив у життя.

Як Senior Data Engineer ви створюватимете високоефективну платформу даних (для багатьох внутрішніх і зовнішніх продуктів і послуг життєвого циклу ресурсів). Платформа допоможе збільшити масштаб і зрілість масового ринкового інвестування в нерухомість Великобританії та максимізувати прибуток завдяки прогнозуванню цін, глибокому аналізу історичних даних і рекомендаціям щодо модернізації об’єктів нерухомості для підвищення рентабельності інвестицій.

Основні завдання полягатимуть у тому, щоб разом з VP of Engineering(клієнтом) займатись проектуванням платформи, розробкою функціональних можливостей і встановленням стратегічних цілей для вдосконалення платформи.

Обов’язки:

 • Драйвити проектування і розробку платформи даних, яка дає змогу створювати звіти BI, самостійну аналітику та сучасні функції обробки даних із можливостями автоматизації
 • Розробляти та запускати нові функції, враховуючи залежність від інших продуктів
 • Бути активним і зацікавленим оунером інфраструктури даних, створювати та підтримувати EMR в Amazon для використання сховищ даних
 • Створювати конвеєри даних, процеси ETL, оптимізувати продуктивність складних наборів даних
 • Підтримувати serverless архітектуру з акцентом на безпеку, можливість моніторингу, надійність і високу продуктивність продуктів
 • Співпрацювати з командами даних, продуктів і інженірінгу, щоб вдосконалювати план дій
 • Дотримуватись найкращих інженерних практик, технічних стандартів і критеріїв якості, встановлених на проєкті, включаючи модульне та інтеграційне тестування
 • Сприяти культурі обміну знаннями в команді

Вимоги:

 • 5+ років у розробці на Python та data engineering
 • Досвід проектування платформ даних з нуля або вдосконалення існуючих платформ, прийняття обґрунтованих рішень для вибору найкращого технічного стеку
 • Досвід роботи з сервісами AWS з акцентом на обробці даних
 • Досвід створення та налаштування сервісів Amazon EMR (особливо з використанням Spark і Hive), Amazon ECS і ECR є обов’язковими
 • Досвід роботи з моделюванням даних, доступом до даних і методами зберігання даних
 • Досвід роботи з ETL, створення конвеєрів зі складних і великих наборів даних
 • Гнучке мислення та прихильність до процесів Scrum
 • Рівень англійської мови Upper — Intermediate та вище

Допоможе в робті якщо маєш: розвинені комунікативні навички, easy-going attitude, критичне мислення та вміння вирішувати проблеми. Проактивне ставлення та сприяння вдосконаленню командної співпраці та процесів розвитку.

Details

One of the top 10 startups in the Property Technology industry in the UK is seeking to extend their technological team with a skilled Data Engineer.

As a Senior Data Engineer, you will be able to take part in the design and development of a new data platform enabling BI reporting, self-service analytics, and a modern data science capability with automation capabilities.

Customer

Our customer is a fast-paced and rapidly growing company. They’re backed by leading European investors and are listed as one to watch by the Financial Times Future of FinTech. For today, it is the largest PropFinTech institutional investment platform in Europe.

Company’s mission is to bring property into 21st century, using technology and by improving standards for renters.
Yes, the customer’s team is very ambitious and successful, but at the same time, it is a small and friendly company with minimum bureaucracy. The key contact point at customer’s side is VP of Engineering who worked with Sigma Software previously and has fondness for our ways of work. He is a fun guy with easy going attitude and a high praise of creative approach and proactive attitude in the workplace.

Project

Proptech is the domain-to-be due to the intensive growth and application of the latest technologies, such as data engineering, ML/AI, augmented reality, etc. Startups in this niche have vast investments and resources to bring any creative initiatives to life.

As a Data Engineer, you will be building a high-performing Data Platform (across multiple internal and external asset lifecycle products and services). The Platform will help to drive the scale and maturity of mass market investment within the UK real estate and maximize profits thanks to price forecasting, in-depth analysis of historical data and recommendations for upgrade of properties’ facilities to improve the ROI.

The main challenges would be to lead the technical design of data platform features, take over the development of the most complex functionalities, and set strategic objectives for improvement of the data platform in cooperation with the VP of Engineering and Head of Data. Senior Data Engineer’s job would be to act as a major contributor to the selection of tools and technical solutions for the data platform.

Responsibilities

 • Drive the design and development of the data platform enabling BI reporting, self-service analytics, and a modern data science capability with automation capabilities
 • Develop and launch new features to satisfy business needs, take over the most complex functionalities, considering dependencies on other products
 • Be an active and engaged owner of data infrastructure, create and support EMR in Amazon to utilize data warehousing
 • Build data pipelines, ETL processes, optimize performance of complex data sets
 • Support Serverless architecture with an emphasis on security, observability, reliability, and high performance of the products
 • Collaborate with Data, Product, and Engineering teams to iterate on the roadmap
 • Comply with the best engineering practices, technical standards, and quality criteria set forth on the project, including unit and integration testing
 • Promote the culture of knowledge sharing in the team

Requirements

 • At least 5 years in Python software development and data engineering
 • Experience in designing data platforms from scratch or improving existing platforms, making well-grounded decisions to select the best-suited technical stack
 • Profound experience with AWS services with a focus on data processing
 • Experience of building and setting up Amazon EMR (especially using Spark and Hive), Amazon ECS and ECR services is a must
 • Experience with data modeling, data access, and data storage techniques
 • Experience with ETL, building pipelines out of complex and high-volume datasets
 • Agile mindset and fondness for Scrum processes
 • At least Upper Intermediate level of English

Will be a plus: Strong communication skills, easy-going attitude, critical thinking, and problem-solving. Pro-active attitude and facilitation of improvements in team cooperation and development processes.

vacancy bottom banner

We are IT consulting and software product company.

больше 500  сотрудников

с 2002 года  на рынке

 • Скидки сотрудникамСкидки сотрудникам
 • Корпоративные мероприятияКорпоративные мероприятия
 • Компенсация спортзалаКомпенсация спортзала
 • Компенсация обученияКомпенсация обучения
 • Гибкий графикГибкий график