Поиск работы на robota.uaukraine

Learning Solutions Coordinator/Координатор навчальних рішень

Save the Children
3 дня назад
25 марта 2023
Киевул. Рильський провулок, 6
В офисе/на месте
Полная занятость

Save the Children International — гуманітарна організація з понад 100-річною історією. Save the Children була заснована у травні 1919 року в Лондоні. SCI працює в Україні з 2014. Починала свою роботу на території Донецької області. В теперішній час SCI розширює свою діяльність на вісім міст України, і Київ є одним із них. Ми працюємо в напрямках освіти, захисту дітей, подолання дитячої бідності, охорони здоров’я, а також проводимо адвокаційну діяльність, пов’язану із захистом прав дітей. 

МЕТА РОЛІ: 

Регіональний координатор навчальних рішень забезпечує розробку, розвиток та надання інноваційних, якісних, орієнтованих на гуманітарні потреби навчальних рішень та послуг на індивідуальному, організаційному та галузевому рівнях в рамках Реагування на надзвичайні ситуації в Україні.   

Команда поєднує цифрові навчальні платформи, креативний навчальний контент, а також дизайн, розробку та надання якісних акредитованих послуг з посилення потенціалу та навчання в захоплюючій та інноваційній пропозиції, яка є унікальною та не має аналогів у всьому секторі.  Зміцнення потенціалу та навчання, орієнтоване на користувача, набуває і надалі набуватиме все більшого значення - це ключова сфера для забезпечення спроможності сектору ефективно та дієво реагувати на кризи. Програма HLA дозволяє "Save the Children" запропонувати найбільш ефективний та дієвий ресурс для зміцнення гуманітарного потенціалу як для руху "Save the Children", так і для більш широкого гуманітарного сектору та інших організацій. 

 Основні обов’язки:   

 • В рамках виділених стовпів HLA (зміцнення організацій громадянського суспільства; технічна експертиза та місцеве лідерство), керувати ефективним проектуванням, розробкою та впровадженням, моніторингом та навчанням навчальних проектів або програм, таких як, програми підготовки та швидкого реагування на надзвичайні ситуації.
 • Забезпечення технічної та андрагогічної якості навчальних проектів та програм у тісній співпраці з іншими технічними фахівцями.
 • Співпрацювати з учасниками реагування та партнерами по всій Україні з метою посилення їхньої спроможності.
 • Встановлення та управління ефективними відносинами з ключовими зацікавленими сторонами та партнерами в навчальному секторі з метою надання передових рішень для задоволення попиту.
 • Здійснювати нагляд за бюджетами різних грантів з метою ефективної реалізації навчальних проектів або програм, включаючи поповнення персоналу, логістику, закупівлі, консультації тощо, забезпечуючи відповідне управління інформацією відповідно до критеріїв відповідності SCI та конкретних донорів, працюючи, за необхідності, зі спеціалістом з питань грантів та контрактів.
 • Очолювати та керувати процесом проведення аналізу навчальних потреб, а також розробкою відповідних інноваційних навчальних продуктів та послуг на основі цього аналізу.
 • Очолювати та керувати процесом розробки контенту для створення контенту для онлайн-навчання, тісно співпрацюючи з фахівцями з цифрового навчання.
 • Підтримувати поточне управління та моніторинг контрактів протягом усього проектного/контрактного циклу, забезпечуючи актуальність інформаційних систем управління контрактами та торгівлею, а також відповідність контрактів вимогам донорів та готовність до аудиту.
 • Створювати та підтримувати нові та ефективні партнерства в рамках руху SC та сектору за необхідності.
 • Представляти HLA та "SC на публічних форумах та у зовнішніх робочих групах високого рівня, щоб сприяти формуванню ідейного лідерства у стратегічних сферах та впливати на напрямки професійного розвитку для конкретних технічних областей та гуманітарних секторів в цілому.
 • Підтримувати колег з відділу досліджень, доказової бази та MEAL у визначенні конкретних сфер навчання, пов'язаних з навчальними рішеннями, що впроваджуються в рамках цієї ролі.
 • Підтримка/консультування інших підрозділів команди, де це необхідно, залежно від конкретних навичок/інтересів окремого співробітника, що може включати (але не обмежується) розгортання, управління матрицями, знання мов тощо.
 • Сприяти підтримці ефективних методів роботи в новій команді, а також брати на себе індивідуальну відповідальність за створення інклюзивної та сприятливої командної культури.

Щоб бути успішним, Вам необхідно  мати:   

 • Досвід планування заходів, адміністрування, логістичної підтримки та комунікації.
 • Досвід створення та підтримки адміністративних процесів, наприклад, систем документообігу.
 • Досвід організації логістики для навчальних заходів або конференцій
 • Навички роботи з ІТ та комп'ютерна грамотність. 
 • Здатність створювати та працювати у складі високопродуктивної команди та ефективно виконувати різні функції для забезпечення максимальної ефективності та результативності, включаючи елементи забезпечення якості. 
 • Значний досвід проектування, розробки та впровадження високоякісних та ефективних програм змішаного навчання, орієнтованих на користувача, для підтримки виявлених потреб, у тому числі шляхом аналізу навчальних потреб.  
 • Значний досвід управління проектами та програмами.
 • Досвід фінансового менеджменту, включаючи підготовку бюджету, моніторинг та звітність, а також управління грантами/нагородами.
 • Першокласний фасилітатор - відкритий до співпраці та налагодження зв'язків.
 • Попередній досвід роботи у сфері надання допомоги.  
 • Висока ефективність у впливі, переговорах та лобіюванні.
 • Сильні представницькі та комунікаційні навички, здатність чітко та лаконічно формулювати бачення, стратегію або ідею.
 • Вільне володіння письмовою та усною українською та англійською мовами.
 • Досвід коучингу та наставництва/тренінгів для тренерів/організаційного розвитку.
 • Відповідна академічна кваліфікація в галузі міжнародної гуманітарної діяльності/розвитку, соціальних/політичних наук або в іншій відповідній предметній області (наприклад, навчання та розвиток дорослих) є значною перевагою. 

Ми пропонуємо:

 • Офіційне працевлаштування
 • Міжнародні умови праці
 • Робочий день з 9 до 17 години

Політика захисту дітей:

Ми повинні гарантувати безпеку дітей, тому наш процес відбору передбачає ретельну перевірку даних та відображає наше зобов’язання захищати дітей від насильства. 

Здоров'я і безпека:

Очікується, що всі працівники виконуватимуть свої обов’язки відповідно до нашої глобальної політики щодо боротьби проти переслідування.

Якщо  Вас зацікавила вакансія, чекаємо на Ваш відгук. Резюме англійською мовою буде перевагою при розгляді. Також, будемо вдячні, якщо Ви вкажете очікуваний рівень зарплатні та рівень володіння англійською мовою. 

ROLE PURPOSE:  

The Regional Learning Solutions Coordinator  ensures the design, development, and delivery of innovative, quality humanitarian needs-focussed learning solutions and services at individual, organisational and sector-wide levels across the Ukraine Response.  
The team combines digital learning platforms, creative learning content and the design, development and delivery of quality accredited capacity strengthening and learning in an exciting and innovative offer that is both unique and unmatched anywhere across the sector.  Capacity-strengthening and user-centred learning is, and will continue to be, of increasing importance - a key area to ensure the sector is able to respond effectively and efficiently to crises. The HLA enables Save the Children to offer the most effective and impactful humanitarian capacity strengthening resource for both the Save the Children movement, the wider humanitarian sector and beyond.

Key areas of accountability: 

 • Under dedicated HLA pillars (strengthening civil society organisations; technical expertise and localised leadership), manage the effective design, development and implementation, monitoring and learning of learning projects or programmes such as, but not exclusive to, the preparedness and responsive learning programmes.
 • Ensure the technical and andragogical quality of learning projects and programmes in close collaboration with other technical specialists.
 • Work with frontline responders and partners across the Ukraine Response to strengthen their capacity.
 • Establish and manage effective relationships with key stakeholders and partners within the learning sector to provide cutting edge solutions to demand.
 • Oversee multiple award-specific budgets in order to effectively implement the learning projects or programmes, including staff recharge, logistics, procurement, consultancies, etc., ensuring the relevant information management is aligned to SCI and donor specific compliance criteria, working with the Awards and Contract Specialist as required.
 • Lead and manage the process of conducting learning needs analysis, and the development of relevant and innovative learning products and services based on that analysis.
 • Lead and manage the process of designing content for developing content into online learning, working closely with the Digital Learning Specialists.
 • Work with other regional staff to deliver quality learning programmes as required.
 • Support the ongoing management and monitoring of contracts throughout the project/contract cycle, ensuring the awards and trading management information systems are up to date and that awards and trading contracts are donor compliant and audit ready. 
 • Build and maintain new and effective partnerships across the Save the Children movement and sector as appropriate.
 • Represent the HLA and Save the Children in public forums and high-level external working groups to contribute to thought leadership on strategic areas and influence the professional development direction of travel for specific technical areas and the humanitarian sectors as a whole
  Support Research, Evidence and MEAL colleagues in identification of specific areas of learning linked to the learning solutions being implemented by this role.
 • Support/advise to other areas of the team where necessary, dependent on specific skills/interest of individual post holder, which, could include (but is not restricted to) deployments, matrix management, language expertise etc. 
 • Contribute to supporting strong ways of working across the new team, as well as taking individual responsibility for building an inclusive and supportive team culture.

Experience and skills:   

 • Experience of events planification, administration, logistical support and communication. 
 • Experience setting up and maintaining administrative processes e.g. filing systems.
 • Experience of organising logistics for training events or conferences.
 • IT skills and computer literacy Ability to build and work as part of a high performing team and work effectively across the different functions to ensure maximum effectiveness and impact, including quality assurance elements.  
 • Significant experience of designing, developing and implementing high quality and impactful user-centred blended learning programmes to support identified need, including through learning needs analysis.
 • Strong expertise in learning curriculum development and application of adult learning theory.
 • Strong project and programme management experience.  
 • Financial management experience, including budget preparation, monitoring and reporting, and grant/awards management.
 • A first-class facilitator - collaborative and open networker. 
 • Previous experience working in the aid sector.  
 • Highly effective in influencing, negotiating and lobbying.
 • Strong representational and communication skills, able to articulate a vision, strategy, or idea clearly and concisely.  
 • Fluency in written and spoken Ukrainian and English is essential. 
 • Experience in coaching and mentoring/ Training of Trainers/ Organisational development.
 • Relevant academic qualification in the field of international humanitarianism/development, social/political science, or other relevant subject area (e.g. adult learning and development) is a strong asset.

Олена

Save the Children Проверенная

Негосударственные организации / NGO Сайт компании
Save the Children