Поиск работы на robota.uaukraine

Регіональний координатор/Base coordinator

Save the Children
6 дней назад
22 марта 2023
Харьков
В офисе/на месте
Полная занятость

Save the Children International — гуманітарна організація з понад 100-річною історією. Save the Children була заснована у травні 1919 року в Лондоні. 

SCI працює в Україні з 2014. Починала свою роботу на території Донецької області. В теперішній час SCI розширює свою діяльність на вісім міст України, і Харків є одним із них. 

Ми працюємо в напрямках освіти, захисту дітей, подолання дитячої бідності, охорони здоров’я, а також проводимо адвокаційну діяльність, пов’язану із захистом прав дітей.

 Основні обов’язки:

 • Ефективна координація служб підтримки (поставки, адміністрування, управління персоналом та фінанси) для виконання ключових видів діяльності та співпрацювати з ESMT та всіма програмними менеджерами (PM), щоб забезпечити ефективну роботу та найвищу якість усієї діяльності.
 • Впровадити ефективний план управління безпекою та охороною офісів у межах району
 • Контролювати оперативну організацію для підтримки своєчасного виконання заходів програми (наприклад, забезпечити складські / транспортні / ІТ-потужності в Харкові
 • Здійснювати нагляд за міжвідомчою координацією у визначеній базовій зоні та надавати підтримку загальним міжвідомчим кластерам, де це доречно. 
 • Забезпечити розробку всіх нових програм, що відображають і враховують мінливе середовище безпеки і пов'язані з цим непередбачені ситуації.
 •  Управління логістичними процесами для забезпечення закупівель, зберігання і розподілу запасів, поставок і послуг високої якості і своєчасно. ·
 • Підтримка механізмів підбору персоналу, що забезпечують ефективні процеси управління ефективністю. 
 • Забезпечити дотримання мінімальних стандартів гуманітарної допомоги відповідно до стандартів SCI, Статуту сфери та Кодексу поведінки Червоного Хреста.

 Щоб бути успішним, Вам необхідно  мати:

 • Освіта до рівня магістра з відповідного предмета або еквівалентного досвіду в галузі
 • Попередній досвід управління великою командою (20 - 50 співробітників)
 • Попередній досвід управління проектами, включаючи багатогалузеві програми
 • Досвід управління бюджетом, включаючи інституційних донорів
 • Досвід управління безпекою в незахищених середовищах
 • Представництво на польовому рівні з ключовими зацікавленими сторонами та координація з іншими НУО/ООН
 • Наочний досвід МіО та підзвітності бенефіціарів
 • Уміння писати чіткі та аргументовані оцінки та звіти про проекти
 • Відмінні комунікативні навички
 • Сильні навички впливу та досвід адвокації
 • Політично і культурно чутливий з якостями терпіння, такту і дипломатичності
 • Високий рівень письмової та розмовної англійської та української мов
 • Здатність і готовність бути надзвичайно гнучкими та поступливими у складних та небезпечних обставинах.
 • Відданість цілям і принципам SC. Зокрема, добре розуміння СК. Зосередженість на дітях, а також здатність забезпечити це, як і раніше, лежить в основі нашої підтримки бенефіціарів.

Ми пропонуємо:

 • Офіційне працевлаштування
 • Міжнародні умови праці
 • Робочий день з 9 до 17 години
 • Розташування офісу в центрі Харкова

Політика захисту дітей:

Ми повинні гарантувати безпеку дітей, тому наш процес відбору передбачає сувору перевірку даних та відображає наше зобов’язання захищати дітей від насильства. 

Здоров'я і безпека:

Очікується, що всі працівники виконуватимуть свої обов’язки відповідно до нашої глобальної політики щодо боротьби проти переслідування.

 Якщо  Вас зацікавила вакансія, чекаємо на Ваш відгук. Резюме англійською мовою буде перевагою при розгляді. Також, будемо вдячні, якщо Ви вкажете очікуваний рівень зарплатні та рівень володіння англійською мовою. 

Save the Children International is the humanitarian organization with more than 100 years of history. Save the Children was founded in May 1919 in London.

SCI has been working in Ukraine since 2014. The Organization started its work in the territory of the Donetsk region. Currently, SCI is expanding its activities to eight cities of Ukraine, and Kharkiv is one of them.

We work in the directions of education, child protection, overcoming child poverty, health care, and also we have advocacy activities related to the protection of children's rights.

 Main responsibilities:

 • Effectively coordinating support services (Supply Chain, Admin, HR, and Finance) to undertake key activities and work cooperatively with ESMT and all Program Managers (PM) to ensure all activities run efficiently, effectively and of the highest quality.
 • Implement an effective safety and security management plan for offices within the area ensuring these are revised at regular intervals to reflect changing and emerging security situations.
 • Oversee operational arrangement to support timely delivery of programme activities (for example, ensure warehousing/fleet/IT capacity in Kharkiv, identify monitoring against log-frames).
 • Oversee multi-agency coordination in designated Base area and lend support to overall interagency clusters where appropriate. 
 • Ensure all new programmes are developed reflecting and taking into consideration the changing security environment and associated contingencies are robust.
 •  Manage logistics processes to ensure procurement, storage and distribution of stock, supplies and services of high quality and in a timely manner. ·
 • Support recruitment mechanisms ensuring effective performance management processes are in place and utilized. 
 • Ensure that the minimum standards of humanitarian relief are maintained in accordance with the SCI standards, Sphere Charter and Red Cross Code of Conduct.

 To be successful, you need to have:

 • Education to Masters level in a relevant subject or equivalent field experience
 • Previous experience of managing a large team (20 - 50 staff)
 • Previous experience of project management, including multi sector programmes
 • Budget management experience including institutional donors
 • Security management experience in insecure environments
 • Field level representation with key stakeholders and co-ordination with other NGOs/UN
 • Demonstrable experience of M&E and beneficiary accountability
 • Ability to write clear and well-argued assessment and project reports
 • Excellent communication skills
 • Strong influencing skills and experience in advocacy
 • Politically and culturally sensitive with qualities of patience, tact and diplomacy
 • A high level of written and spoken English and Ukrainian
 • The capacity and willingness to be extremely flexible and accommodating in difficult and insecure working circumstances.
 • Commitment to the aims and principles of SC. In particular, a good understanding of the SC mandate and child focus and an ability to ensure this continues to underpin our support to beneficiaries.

 We offer:

 • Official employment
 • International working conditions
 • Working day from 9 a.m. to 5 p.m
 • Location of the office in the center of Kharkiv 

 Child Safeguarding: 

We need to keep children safe so our selection process, which includes rigorous background checks, reflects our commitment to the protection of children from abuse. 

Health and Safety:

The role holder is required to carry out the duties in accordance with SCI Health and Safety policies and procedures. 

 If you are interested in the vacancy, we are looking forward for your response. A СV in English will be an advantage. Also, we will be grateful if you indicate the expected salary level and the level of English language proficiency. 

Варга Людмила

Save the Children Проверенная

Негосударственные организации / NGO Сайт компании
Save the Children