Поиск работы на robota.uaukraine

Фахівець програми будівницва, гігієни та непродовольчої продукції/Shelter/WASH/NFI officer

Save the Children
5 дней назад
25 января 2023
Харьков
В офисе/на месте
Полная занятость

Save the Children International — гуманітарна організація з понад 100-річною історією. Save the Children була заснована у травні 1919 року в Лондоні. 

SCI працює в Україні з 2014. Починала свою роботу на території донецької області. В теперішній час SCI розширює свою діяльність на вісім міст України, і Дніпро є одним із них. 

Ми працюємо в напрямках освіти, захисту дітей, подолання дитячої бідності, охорони здоров’я, а також проводимо адвокаційну діяльність, пов’язану із захистом прав дітей.

Основні обов’язки:

 • Допомогати координатору в оцінці потреб; збір даних/вимірювань для оцінки ремонту для розробки BOQ та специфікації
 • Представляти та підтримувати координатора та/або менеджера об'єкта на зустрічах (внутрішніх та зовнішніх).
 • Забезпечити належне впровадження та моніторинг систем оцінки.
 • Контролювати, керувати та підтримувати персонал та волонтерів (як описано вище) у всьому процесі, вирішуючи проблеми, які можуть виникнути з бенефіціарами та громадами.
 • Нести відповідальність за будь-яку оцінку та оцінку на польовому рівні (з партнерами або внутрішніми для SC on Shelter/NFI або мультидисциплінарним підходом)
 • Вести переговори про будь-який тип угод з орендодавцями, де це доречно.
 • Будьте щодня на зв'язку з польовим менеджером та координатором об'єкта «Укриття/НФІ».
 • Надавайте щоденні, щотижневі та щомісячні звіти.
 • Будьте готові відповісти на запити, потреби та виклики, які виникають, які прямо чи опосередковано пов'язані з їхньою сферою роботи;

 Щоб бути успішним, Вам необхідно  мати:

 • Цивільне будівництво, архітектура, містобудування або інша сфера, пов'язана з будівельним середовищем.
 • Стаж роботи (мінімум 3 роки стажу)
 • Досвід управління проектами та управління командою
 • Досвід роботи в міжнародних та місцевих НУО (особливо на етапі надзвичайної ситуації)
 • Досвід роботи над проектами об'єктів «укриття» та будівництва/реабілітації в надзвичайних ситуаціях та після надзвичайних ситуацій
 • Володіння англійською мовою (вільне володіння розмовною та письмовою мовою)
 • Знання комп'ютера (володіє word та excel)
 • Досвід роботи в соціальній/гуманітарній сфері
 • Досвід мобілізації громад та проведення інформаційно-просвітницьких заходів
 • Здатність підтримувати незмінно високі стандарти професійної поведінки та досягнень при самостійній роботі та у складі команди. 

Ми пропонуємо:

 • Офіційне працевлаштування
 • Міжнародні умови праці
 • Робочий день з 9 до 17 години
 • Розташування офісу в центрі Дніпра  

Політика захисту дітей:

Ми повинні гарантувати безпеку дітей, тому наш процес відбору передбачає сувору перевірку даних та відображає наше зобов’язання захищати дітей від насильства. 

Здоров'я і безпека:

Очікується, що всі працівники виконуватимуть свої обов’язки відповідно до нашої глобальної політики щодо боротьби проти переслідування.

Якщо  Вас зацікавила вакансія, чекаємо на Ваш відгук. Резюме англійською мовою буде перевагою при розгляді. Також, будемо вдячні, якщо Ви вкажете очікуваний рівень зарплатні та рівень володіння англійською мовою.

Save the Children International is the humanitarian organization with more than 100 years of history. Save the Children was founded in May 1919 in London.

SCI has been working in Ukraine since 2014. The Organization started its work in the territory of the Donetsk region. Currently, SCI is expanding its activities to eight cities of Ukraine, and Dnipro is one of them.

We work in the directions of education, child protection, overcoming child poverty, health care, and also we have advocacy activities related to the protection of children's rights.

Main responsibilities:

 • Assist Shelter coordinator in shelter needs assessments; collecting data/measurement for repair assessment to develop BOQs and Specification  
 • Represent and support the Shelter Coordinator and/or Manager in meetings (internal and external). 
 • Ensure appropriate evaluation, implementation and monitoring systems are in place. 
 • Supervise, manage and support staff and volunteers (as described above) in all the process by solving the problems that could occur with beneficiaries and communities. 
 • Be responsible for any evaluation and assessment at field level (with partners or internal to SC on Shelter/NFI or multi-disciplinary approach) 
 • Lead the negotiation of any type of agreements with landlords, where appropriate. 
 • Be in daily contact with the Field Manager and the Shelter/NFI Coordinator. 
 • Provide daily, weekly and monthly reports. 
 • Be ready to respond to enquiries, needs and challenges that arise that are related directly or indirectly to their field of work; 

 To be successful, you need to have:

 • Civil engineering, architecture, construction, urban planning or other Built Environment related field. 
 • Extended work experience (3 years’ experience minimum) 
 • Experience in project management and team management 
 • Experience in an international and local NGOs (especially during the emergency phase) 
 • Experience in working on shelter and construction/rehabilitation projects in emergencies and post emergencies 
 • English skilled (fluent in speaking and writing) 
 • Computer knowledge (proficient in word and excel) 
 • Experience in the social/humanitarian field 
 • Experience in community mobilisation and conducting outreach activities 
 • Ability to maintain consistent high standards of professional behaviour and achievement when working independently and as part of a team. 

 We offer:

 • Official employment
 • International working conditions
 • Working day from 9 a.m. to 5 p.m
 • Location of the office in the center of Dnipro

 Child Safeguarding: 

We need to keep children safe so our selection process, which includes rigorous background checks, reflects our commitment to the protection of children from abuse. 

Health and Safety:

The role holder is required to carry out the duties in accordance with SCI Health and Safety policies and procedures. 

If you are interested in the vacancy, we are looking forward for your response. A СV in English will be an advantage. Also, we will be grateful if you indicate the expected salary level and the level of English language proficiency.

Варга Людмила