Поиск работы на robota.uaukraine

Спеціаліст з питань прихистку / Shelter/NFI/Construction Officer

Save the Children
5 дней назад
25 января 2023
Николаев
В офисе/на месте
Полная занятость

Save the Children International — гуманітарна організація з понад 100-річною історією. Save the Children була заснована у травні 1919 року в Лондоні. 

SCI працює в Україні з 2014. Починала свою роботу на території Донецької області. В теперішній час SCI розширює свою діяльність на вісім міст України, і Дніпро є одним із них. 

Ми працюємо в напрямках освіти, захисту дітей, подолання дитячої бідності, охорони здоров’я, а також проводимо адвокаційну діяльність, пов’язану із захистом прав дітей.

Основні обов’язки: 

 • Планування, підготовка та нагляд за реалізацією компонентів програми з надання тимчасового житла/НПТ, реконструкції та розподілу житла;
 • Забезпечення якісного виконання програми;
 • Представляти та підтримувати Координатора та/або Менеджера притулку на зустрічах (внутрішніх та зовнішніх);
 • Забезпечення наявності відповідних систем оцінки, впровадження та моніторингу;
 • Нагляд, управління та підтримка персоналу та волонтерів (як описано вище) протягом усього процесу шляхом вирішення проблем, які можуть виникнути з бенефіціарами та громадами;
 • Нести відповідальність за будь-яку оцінку та аналіз на місцевому рівні (з партнерами або внутрішню оцінку в рамках SC з питань житла/НПТ або міждисциплінарного підходу);
 • Вести переговори з орендодавцями щодо укладення будь-якого типу угод, де це доречно;
 • Підтримувати щоденний контакт з польовим менеджером та координатором з питань житла/НПТ;
 • Надавати щоденні, щотижневі та щомісячні звіти;
 • Бути готовими реагувати на запити, потреби та проблеми, що виникають, які прямо чи опосередковано пов'язані зі сферою їхньої роботи;
 • Управління командою та розвиток потенціалу.

Щоб бути успішним, Вам необхідно  мати:  

 • Великий досвід роботи (мінімум 3 роки);
 • Досвід управління проектами та управління командою;
 • Досвід роботи в міжнародних та місцевих неурядових організаціях (особливо на етапі надзвичайних ситуацій);
 • Досвід роботи над проектами з будівництва та відновлення житла в умовах надзвичайних ситуацій та після надзвичайних ситуацій;
 • Знання англійської мови (вільне володіння розмовною та письмовою мовою);
 • Знання комп'ютера (досвідчений користувач Word та Excel);
 • Досвід роботи в соціальній/гуманітарній сфері;
 • Досвід мобілізації громад та проведення інформаційно-просвітницьких заходів;
 • Здатність підтримувати постійні високі стандарти професійної поведінки та досягнень при роботі як самостійно, так і в команді;
 • Вміння справлятися зі стресом та тиском.

Політика захисту дітей:

Ми повинні гарантувати безпеку дітей, тому наш процес відбору передбачає сувору перевірку даних та відображає наше зобов’язання захищати дітей від насильства. 

Здоров'я і безпека:

Очікується, що всі працівники виконуватимуть свої обов’язки відповідно до нашої глобальної політики щодо боротьби проти переслідування.

Якщо  Вас зацікавила вакансія, чекаємо на Ваш відгук. Резюме англійською мовою буде перевагою при розгляді. Також, будемо вдячні, якщо Ви вкажете очікуваний рівень зарплатні та рівень володіння англійською мовою. 

Save the Children International is the humanitarian organization with more than 100 years of history. Save the Children was founded in May 1919 in London.

SCI has been working in Ukraine since 2014. The Organization started its work in the territory of the Donetsk region. Currently, SCI is expanding its activities to eight cities of Ukraine, and Dnipro is one of them.

We work in the directions of education, child protection, overcoming child poverty, health care, and also we have advocacy activities related to the protection of children's rights.

Main responsibilities:

 • Planning, preparing and supervising the implementation of the transitional shelter/NFI, rehabilitation and distribution components of the programme;
 • Ensure quality implementation of the programme;
 • Represent and support the Shelter Coordinator and/or Shelter Manager in meetings (internal and external);
 • Ensure appropriate evaluation, implementation and monitoring systems are in place;
 • Supervise, manage and support staff and volunteers (as described above) throughout the process by addressing issues that may arise with beneficiaries and communities;
 • Be responsible for any evaluation and assessment at the local level (with partners or internal evaluation within the SC on housing/NFI or interdisciplinary approach);
 • Negotiate with landlords to conclude any type of agreement where appropriate;
 • Maintain daily contact with the Field Manager and the Shelter/NFI Coordinator;
 • Provide daily, weekly and monthly reports;
 • Be ready to respond to queries, needs and emerging issues that are directly or indirectly related to their area of work;
 • Team management and capacity development. 

To be successful, you need to have:  

 • Extensive work experience (minimum 3 years);
 • Experience in project management and team management;
 • Experience working in international and local NGOs (especially in the emergency phase);
 • Experience working on shelter construction and rehabilitation projects in emergency and post-emergency situations;
 • Knowledge of English (fluency in spoken and written language);
 • Computer knowledge (advanced user of Word and Excel);
 • Experience in social/humanitarian sphere;Experience in community mobilization and outreach activities;
 • Ability to maintain consistently high standards of professional conduct and achievement when working both independently and as part of a team;
 • Ability to cope with stress and pressure.

We offer:

 • Official employment
 • International working conditions
 • Working day from 9 a.m. to 5 p.m

 Child Safeguarding: 

We need to keep children safe so our selection process, which includes rigorous background checks, reflects our commitment to the protection of children from abuse. 

Health and Safety:

The role holder is required to carry out the duties in accordance with SCI Health and Safety policies and procedures. 

 If you are interested in the vacancy, we are looking forward for your response. A СV in English will be an advantage. Also, we will be grateful if you indicate the expected salary level and the level of English language proficiency. 


Олександра