Поиск работы на robota.uaukraine

Фахівець з фінансових питань/Finance Officer

Save the Children
4 дня назад
24 марта 2023
Николаев
В офисе/на месте
Полная занятость

Save the Children International — гуманітарна організація з понад 100-річною історією. Save the Children була заснована у травні 1919 року в Лондоні. SCI працює в Україні з 2014. Починала свою роботу на території Донецької області. В теперішній час SCI розширює свою діяльність на вісім міст України, і Київ є одним із них. Ми працюємо в напрямках освіти, захисту дітей, подолання дитячої бідності, охорони здоров’я, а також проводимо адвокаційну діяльність, пов’язану із захистом прав дітей.

МЕТА РОЛІ:

Фінансовий спеціаліст забезпечуватиме бухгалтерський облік, обробку субвенцій і постачальників, обробку систем Agresso та іншу фінансову підтримку Офісу в Україні. Фінансовий спеціаліст відповідатиме головним чином за бухгалтерський облік, оподаткування, обробку субвенцій і постачальників, обробку систем Agresso відповідно до фінансової політики та процедур SCI та вимог місцевого законодавства. Ця особа допомагатиме звітувати штаб-квартирі, донорам і місцевим органам влади та забезпечуватиме виконання податкових зобов’язань SCI відповідно до законодавства та нормативних актів України.

 Основні обов’язки:  

 • Планування та бюджетування
  Забезпечити підготовку місячних та річних звітів до місцевого податкового департаменту відповідно до норм та вимог місцевого законодавства.
 • Здійснювати контроль за виконанням усіх питань, пов’язаних з податками, включаючи податок на прибуток персоналу та підрядників, ПДВ (якщо застосовно), виплати соціального страхування та інші податкові зобов’язання.
 • Постійно вивчати, відстежувати та завжди бути в курсі змін та/або модифікацій податкового законодавства та повідомляти фінансового координатора, коли такі зміни відбуваються. 
 • За потреби надайте консультації щодо змін у процедурах для дотримання місцевого податкового законодавства та нормативних актів.Надайте інформацію про вартість та аналіз для розробки нових пропозицій Фінансовий облік, звітність і контроль
  Сприяти розробці процедур витрат, процедур закупівель та контролю; провести відповідне фінансове навчання для фінансового та нефінансового персоналу.
 • Забезпечення підтримки системи фінансового менеджменту (Agresso), включаючи своєчасне розміщення всіх операцій і звірку балансів.
 • Підтримуйте фінансового координатора у розробці та адаптації фінансової політики та процедур для підтримки добре контрольованого середовища та розподілу обов’язків.
 • Контролюйте звірку банківських рахунків і готівки в офісі. Забезпечити постійну наявність готівки для програм і операцій в Україні.
 • Надавати підтримку під час фінансових аудитів, включаючи внутрішні та зовнішні аудити.
 • Проведення тренінгів для місцевих партнерів щодо системи управління фінансами, звітності донорів та місцевих органів влади. 
 • Здійснювати періодичні моніторингові візити суб-грантів.
 • Забезпечте керівництво та навчання на робочому місці новому персоналу.

Щоб бути успішним, Вам необхідно  мати: 

 • Мінімум 2 роки відповідного досвіду роботи у сфері фінансів, юридичного супроводу, аудиту тощо.
 • Відмінні навички міжособистісного спілкування.
 • Відмінні навички усного та письмового спілкування англійською (обов’язково) та українською мовами.
 • Комп'ютерна грамотність (включаючи практичне знання Microsoft Office).
 • Чудова увага до деталей, організаторські здібності та обачність у поводженні з конфіденційною інформацією
 • Здатність працювати самостійно та ініціативно.
 • Перевірена здатність справлятися зі складним робочим навантаженням
 • Бажано знання або досвід роботи в громадських організаціях.

ROLE PURPOSE: 

Finance Officer will provide accounting, Sub-Awards and Suppliers processing, processing Agresso systems and other financial support to Ukraine Office. Finance Officer will be primarily responsible for accounting, taxation, Sub-Awards and Suppliers processing, processing Agresso systems in compliance with the SCI financial policies and procedures and in line with local law requirements.  This person will assist in reporting to HQ, Donors and local authorities and ensuring that SCI tax obligations are fulfilled in accordance with the law and regulations of Ukraine. 

KEY AREAS OF ACCOUNTABILITY :  

 • Ensure preparation of monthly and annual reports to local Tax Department in accordance with local law regulations and requirements.
 • Oversee obligations of all tax related issues including staff and contractors’ income tax, VAT (if applicable), social security payments and other tax obligation.   
 • Continuously study, follow up and always be aware of changes and/or modification of tax legislation and report to the Finance Coordinator when such changes take place. If required, advise on changes in procedures to comply with local tax law and regulations.
 • Provide costing information and analysis for new proposal development
 • Contribute to development of expenditure procedures, procurement and control procedures; conduct relevant finance training for finance and non-finance staff. 
 • Ensure maintenance of financial management system (Agresso), including timely posting of all transactions and reconciliation of balances.
 • Support the Finance Coordinator with development and adaptation of finance policies and procedures to maintain well-controlled environment and segregation of duties.
 • Oversee bank account and office cash reconciliations. Ensure availability of cash for the Ukraine CO programs and operations at all times.
 • Provide support during financial audits including internal or external audits.
 • Conduct training to local partners on financial management system, donor and local authorities reporting. Perform periodic monitoring visits to sub-awardees.

EXPERIENCE AND SKILLS

 • Minimum 2 years’ relevant experience in finance, legal support, audit etc.
 • Excellent interpersonal skills
 • Excellent verbal and written communication skills in English (required) and Russian/Ukrainian
 • Computer literate (including working knowledge of Microsoft Office)
 • Excellent attention to detail, organisational skills and discretion with confidential information
 • Ability to work independently and proactively
 • Proven ability to handle challenging work load
 • Knowledge or experience of NGO work desirable 

Олександра

Save the Children Проверенная

Негосударственные организации / NGO Сайт компании
Save the Children