Поиск работы на robota.uaukraine
company-link

Провідний бухгалтер/Senior Accountant

82 000 — 102 000 ₴  
FHI 360
5 дней назад
26 мая 2023
Днепр
В офисе/на месте
Полная занятость

Тільки для громадян України
Місцезнаходження: Київ або Дніпро


ОГЛЯД ОРГАНІЗАЦІЇ
FHI 360 - це американська неурядова організація, яка прагне покращити життя людей на довгострокову перспективу, просуваючи інтегровані рішення, орієнтовані на місцеві потреби.  Команда кризового реагування FHI 360 реагує на надзвичайну гуманітарну ситуацію в рамках 12-місячної Програми реагування на гуманітарну допомогу в Україні (UHARP), надаючи комплексні програми з охорони здоров'я та захисту, спрямовані на зниження рівня захворюваності та смертності серед населення, що постраждало від конфлікту.  Для отримання більш детальної інформації відвідайте наш веб-сайт: www.fhi360.org.


ОГЛЯД ВАКАНСІЇ 
Під керівництвом Фінансового менеджера старший бухгалтер відповідає за виконання бухгалтерських функцій, забезпечує ретельний та ефективний бухгалтерський контроль в рамках програм в країні.


КЛЮЧОВІ ОБОВ'ЯЗКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

 • Розрахунок заробітної плати відповідно до українського законодавства та внутрішніх політик FHI360.
 • Підготовка розрахунку щорічних відпусток, лікарняних листів та всіх пов'язаних з розрахунком заробітної плати операцій.
 • Розрахунок і перерахування податків і зборів, своєчасне подання звітності до фіскальних органів.
 • Контроль достовірності, повноти та відповідності законодавству України документів, необхідних для здійснення виплат. 
 • Перевірка та затвердження платіжних операцій в системі інтернет-банкінгу.
 • Контроль за належним обліком відряджень працівників. 
 • Забезпечення обліку пального, розрахунок списання пального.
 • Облік майна, зобов'язань (облік основних засобів, товарно-матеріальних цінностей тощо).
 • Контроль витрат майбутніх періодів, непогашених авансів та будь-яких інших зобов'язань.
 • Готувати бухгалтерські проводки в бухгалтерській програмі FHI 360. Впевненість, що всі бухгалтерські форми завжди доступні та оновлені. Сприяти перегляду контрактів з точки зору бухгалтерського обліку та оподаткування, коли це необхідно.
 • У тісній співпраці з менеджерами зміцнювати існуючі процедури та системи бухгалтерського обліку та контролю відповідно до вказівок Менеджера з фінансів та операцій FHI360, внутрішніх інструкцій, вимог донорів та національного законодавства.
 • Сприяти розробці та перегляду, за необхідності, стандартних операційних процедур, робочих інструментів, шаблонів та інструкцій FHI360 у співпраці з менеджерами.
 • Підтримувати зв'язок з відповідними Менеджерами з ключових питань бухгалтерського обліку для всіх програм у країні, включаючи бухгалтерську звітність, основні відхилення та будь-які коригувальні дії.
 • Надавати технічні рекомендації та підтримку іншим працівникам у сфері бухгалтерського обліку, які, як правило, працюють у різних відділах або командах і звітують перед різними керівниками.
 • Повідомляти фінансовому менеджеру про будь-які проблеми та фінансові ризики, які можуть виникнути під час реалізації програми та податкової звітності. Підтримувати належні та прозорі системи реєстрації та архівування, забезпечуючи легкий доступ до бухгалтерських документів у разі потреби. 
 • Надавати підтримку внутрішньому та зовнішньому аудиту за необхідності. Виконувати інші завдання відповідно до запиту фінансового менеджера.

БАЖАНА КВАЛІФІКАЦІЯ

 • Вища освіта в галузі фінансів, бухгалтерського обліку, аудиту або в аналогічній сфері.
 • Мінімум 5 років бухгалтерського досвіду.
 • Попередній досвід роботи в міжнародних неурядових організаціях (МНУО) та з програмами Уряду США є дуже бажаним.
 • Досвід роботи з MS Office (Word, Outlook, Excel, PowerPoint, Access).
 • Глибокі знання місцевого бухгалтерського програмного забезпечення (наприклад, BAS-CORP) є обов'язковими.
 • Досвід роботи з ERP (наприклад, Microsoft Dynamics) буде перевагою.
 • Підтверджений досвід управління складними звітами.
 • Бажано мати хороші знання з бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги.
 • Компетентність у наданні технічних рекомендацій та проведенні тренінгів.
 • Відмінні аналітичні та організаційні навички. 
 • Здатність мислити критично і творчо.
 • Відмінні навички міжособистісного спілкування, включаючи терпіння, готовність слухати і повагу до колег.  
 • Здатність добре працювати як індивідуально, так і в команді.
 • Вільне володіння українською мовою та робочі знання англійської мови.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ukrainian Nationals Only

Location: Dnipro or Kyiv

ORGANIZATIONAL OVERVIEW 

FHI 360 is a US-based NGO dedicated to improving lives in lasting ways by advancing integrated, locally driven solutions.  FHI 360’s Crisis Response team is responding to the humanitarian emergency with the 12-month Ukraine Humanitarian Assistance Response Program (UHARP), providing integrated health and protection programming focused on decreasing morbidity and mortality among the conflict-affected population.  For more details, visit our website: www.fhi360.org.

POSITION OVERVIEW  

Under the supervision of the Finance Manager, the Senior Accountant is responsible for performing accounting functions, will ensure thorough and effective accounting control in the country programs.


KEY RESPONSIBILITIES AND DELIVERABLES

 • Produce the payroll calculations according to the Ukrainian legislation and with internal FHI360 policies.
 • Prepare the calculation of annual leaves, sick leaves and all related to the payroll accounting transactions.
 • Calculate and transfer taxes and fees, submit the quality reports to the fiscal bodies in a timely manner.
 • Control of the authenticity, completeness, and compliance with Ukrainian legislation of the necessary documents for processing the payments. 
 • Verify and approve payment transactions in the online banking system.
 • Oversight the proper accounting of business trips of employees. 
 • Ensure the fuel accounting, calculate fuel write-off.
 • Accounting of property, liabilities (accounting for fixed assets, inventory, etc.)
 • Monitor the prepaid expenses, outstanding advances, and any other commitments.
 • Prepare accounting entries in FHI 360’s accounting software. 
 • Ensure that all accounting forms are always available and updated. 
 • Contribute to the revision the contracts from the accountancy and taxation perspective, when needed.
 • In close cooperation with Managers reinforce existing procedures and systems for accounting management and control in compliance with guidelines of FHI360’s Finance and Operations Manual, internal guidelines, donor requirements and National Legislation.
 • Contribute to the development and revising, as needed, FHI360 standard operating procedures, working tools, templates and guidance, in cooperation with Managers.
 • Liaise with relevant Managers on key accounting issues for all programs in the country, including accounting reporting, key variances and any remedial action.
 • Provide technical guidance and support to other employees in the accounting area, who are generally working in different departments or teams, and are reporting to different Managers.
 • Flag any concerns and financial risks that may happen in program implementation and tax reporting to the Finance Manager. 
 • Maintain proper and transparent filing and archiving systems, ensuring accounting documents are easily accessible as needed. 
 • Provide support for internal and external audits as needed. 
 • Perform other tasks as per Finance Manager’s request.

DESIRED QUALIFICATIONS

 • University degree in Finance, Accounting, Audit, or a similar subject area.
 • Minimum 5 years of accounting experience.
 • Prior work experience in international non-governmental organization (INGO) and with USG programs is highly desirable.
 • Proficiency with MS Office (Word, Outlook, Excel, PowerPoint, Access).
 • Deep knowledge of local accounting software (e.g. BAS-CORP) essential.
 • Experience in ERP (e.g. Microsoft Dynamics) will be an asset.
 • Proven experience in managing complex reports.
 • Good knowledge of humanitarian aid assistance accounting is preferable.
 • Competence in providing technical guidance and trainings.
 • Excellent analytical and organizational skills. 
 • Ability to think critically and creatively. 
 • Excellent interpersonal skills, including patience, willingness to listen and respect for colleagues.  
 • Ability to work well individually and as part of a team.
 • Fluent in Ukrainian and Working Knowledge in English. 


Please email your CV and cover letter to  Отправить резюме  with ‘Senior Accountant’ in the subject line. Applications will only be accepted in English. 

vacancy bottom banner

FHI 360 Проверенная

Негосударственные организации / NGO Сайт компании
FHI 360