Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Супервайзер проекту Багатоцільової грошової допомоги (MPCA Project Supervisor)

51 880 ₴  
Handicap International
2 месяца назад
23 марта 2023
Полтава

Супервайзер проекту Багатоцільової грошової допомоги (MPCA Project Supervisor)

КРАЇНА: Україна

ПІДПОРЯДКОВУЄТЬСЯ: Керівник проекту Багатоцільової грошової допомоги

РЕГІОН: Полтава

Handicap International має прозорі інституційні політики щодо «Захисту дітей», «Протидії шахрайству, хабарництву та корупції», «Інвалідності, Статі і віку», а також «Захисту бенефіціарів від сексуальної експлуатації, знущання та домагань». Вони є обов’язковими для виконання усіма співробітниками, які зобов’язані поважати, підтримувати та просувати ці політики, а також підписати «Кодекс поведінки» HI.

ЗАГАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ 

Підпорядковуючись керівнику проекту Багатоцільової грошової допомоги, супервайзер робить свій внесок у реалізацію стратегії НІ в регіоні діяльності. Супервайзер відповідає за реалізацію проекту Багатоцільової грошової допомоги, спрямованого на задоволення базових потреб внутрішньо переміщених осіб, постраждалих приймаючих громад та репатріантів. 

Супервайзер забезпечує оптимальне управління ресурсами, виділеними на проект, і координує роботу з логістичними, фінансовими та кадровими службами HI для своєчасного та ефективного надання допомоги. Супервайзер регулярно звітує перед керівником проекту Багатоцільової грошової допомоги та координує свою діяльність з іншими менеджерами, які беруть участь у реалізації стратегії НІ в країні (наприклад, з питань реабілітації, ПЗПСП, інших сфер діяльності відповідно до мандату НІ та еволюції потреб).

ЗАВДАННЯ / СФЕРА КОМПЕТЕНЦІЙ 

Задача 1. Управління:  

 1. Здійснює лінійне управління членами команди проекту (ставить індивідуальні цілі, оцінює індивідуальну ефективність, сприяє професійному та кар’єрному розвитку членів команди, контролює компетенції).  
 2. Організовує регулярні зустрічі команди. 
 3. Керує рекрутингом та відбором нових членів команди/відкритих вакансій (за погодженням із керівником проекту). 
 4. Забезпечує суворе застосування та дотримання внутрішніх правил програми проектною командою. 

Задача 2. Досвід: Грошовий переказ для вразливих категорій переміщених осіб

 1. Оцінювання: Проведення швидких оцінок на рівні громади для визначення пріоритетних потреб, пов’язаних з Базовими потребами.
 2. Стратегія проекту: визначити стратегічні пріоритети для грошових інтервенцій у координації з керівником проекту Багатоцільової грошової допомоги та іншими керівниками проектів НІ. 
 3. Технічні інструменти – під наглядом керівника проекту, надає допомогу у впровадженні всіх необхідних технічних інструментів та інструкцій відповідно до принципів роботи НІ та CWG (робочої групи з надання грошової допомоги), а також в рамках правового поля України. 
 4. Координація: участь у засіданнях субнаціональної Робочої групи з надання грошової допомоги (дистанційно/очно) та організація зустрічей з іншими учасниками готівкового сектору за запитом. 

Задача 3. Впровадження і моніторинг  

1. Забезпечує реалізацію проекту у співпраці з відповідними службами та відповідно до загальних стандартів і процедур: 

 • Забезпечує планування діяльності та розробляє плани дій за вказівками регіонального менеджера/керівника проекту. 
 • Контролює виконання заходів відповідно до проектної пропозиції та виділеного бюджету; 
 • Перевіряє витрати та забезпечує дотримання бюджетних статей для своєї діяльності (примітка: фінансова відповідальність/розпорядження бюджетом залишається за регіональним менеджером/керівником проекту).
 • Підтримує діяльність, яка має бути реалізована відповідно до внутрішніх стандартів якості та технічних стандартів, і, за необхідності, пропонує коригування або вдосконалення для досягнення цілей; 
 • На вимогу та під наглядом менеджера бере участь та контролює виконання партнерських угод з партнерами-виконавцями та іншими потенційними партнерами; 
 • Бере участь в ефективному впровадженні та дотриманні інституційних політик (PSEAH, обов'язкові наскрізні підходи тощо) за своїм проектом; 
 • Координує та співпрацює з відповідними внутрішніми службами, особливо з логістикою, HR, фінансами та технічними ресурсами; під наглядом регіонального менеджера/менеджера проекту. 

2. Забезпечує управління даними проекту: 

 • Забезпечує наявність у проекті відповідних інструментів збору та управління даними відповідно до світових стандартів; 
 • Забезпечує збір даних, пов'язаних з проектом, та їх внесення до бази даних проекту; 
 • Здійснює регулярні перевірки та вносить будь-які необхідні виправлення в базу даних про діяльність.

 3. Забезпечує звітність за проектом: 

 • Здійснює моніторинг досягнення результатів та індикаторів під наглядом керівника проекту, 
 • Під наглядом керівника проекту створює відповідні інструменти звітності: щомісячний ситуаційний звіт, PM Box; 
 • Регулярно звітує перед лінійним менеджером; 
 • Гарантує належне архівування інформації.

 4. Готує та керує оцінкою та капіталізацією проекту. 

 • Забезпечує капіталізацію проекту та створює матеріал для навчання, спираючись на досвід.

Задача 4. Вплив і комунікація: 

1. Сприяє зовнішньому впливу НІ шляхом участі у відповідних мережах. 

2. Веде комунікацію по проекту з партнерами, органами влади та зацікавленими сторонами, коли це доречно.

Місія 5. Стратегія та розвиток бізнесу: 

За запитом/потребами спеціаліста з грошових коштів та ринків 

1. Робить внесок в операційну стратегію програми або країни (StratOp). 

2. Сприяє розробці нових пропозицій щодо безперервності, розширення або нових можливостей. 

НЕОБХІДНІ КОМПЕТЕНЦІЇ:

Кваліфікація:

 • Ступінь бакалавра у відповідній галузі

Досвід: 

(вид і обсяг досвіду):

 • Попередній досвід роботи в багатогалузевих гуманітарних проектах 
 • Попередній досвід роботи з HI.
 • Попередній досвід роботи в проектах Багатоцільової грошової допомоги.

Навички: 

(знання, здібності, необхідні для посади, див. Документ з переліком навичок): 

Обов'язкові знання про:

 • Гуманітарні принципи;
 • Міжнародну систему прав людини; 
 • Стратегії боротьби з виключенням та дискримінацією; 
 • Відмінні комунікативні та письмові навички українською \ англійською мовами;
 • Вільне володіння Microsoft Word, Excel, PowerPoint.
 • Розуміння програмування Багатоцільової грошової допомоги.
 • Розуміння фінансової системи в Україні.
 • Повне знання принаймні однієї професії у своєму секторі втручання (соціальний, реабілітаційний, ПЗПСП). 

Ноу-хау практики: 

 • Планування, реалізація та оцінка діяльності свого проекту (командне та індивідуальне); 
 • Передбачення та адаптація до потреб бенефіціарів та непередбачуваних обставин; 
 • Проведення поточної оцінки діяльності та результатів; 
 • Ведення переговорів та вирішення проблем і конфліктів, встановлення чітких меж, правил та обмежень;
 • Підготовка інституційної комунікації, написаної офіційною мовою країни; 
 • Вироблення чіткої, лаконічної та відповідальної комунікації, пристосованої до співрозмовника (дорослого чи дитини); адаптація комунікації та повідомлення до міжкультурного середовища; 
 • Використання технік активного слухання та застосування їх у відповідних ситуаціях; 
 • Створення та підтримка умов, що мотивують персонал та цільову аудиторію; мобілізація та підтримка різних груп зацікавлених сторін (сім'ї, громади, місцеві органи влади тощо); 
 • Сприяння участі та співпраці в заходах за його/її проектом.

Особисті якості:

 • Відмінні управлінські та комунікативні навички та дипломатичність; 
 • Здатність виконувати інструкції та бути членом команди;
 • Відмінні організаторські здібності;
 • Автономність та ініціативність;
 • Гнучкість;
 • Навички вирішення проблем;
 • Практичність, динамічність і орієнтованість на рішення;
 • Велика увага до деталей;
 • Здатність виконувати багато завдань і розставляти пріоритети;
 • Відкритість до культурних відмінностей;
 • Забезпечення ефективного використання ресурсів;
 • Сильне місцеве коріння;
 • Зобов'язання перед найбільш незахищеними.
 • Відмінна здатність протистояти тиску і справлятися зі стресом;
 • Емоційна зрілість.

MPCA Project Supervisor

COUNTRY: Ukraine

REPORTS TO: MPCA PM

LOCATION: Poltava

Handicap International has clear institutional policies on "Child Protection", "Anti-fraud, Bribery and Corruption", "Disability, Gender and Age" and "Protection of Beneficiaries from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment”. It is therefore mandatory for all staff to commit themselves to respect, uphold and promote these policies, and to sign the HI Code and Conduct.

GENERAL MISSION

Reporting to the MPCA PM, the supervisor contributes to the implementation of HI’s strategy in the area of operations. The supervisor is responsible for the implementation of the MPCA project which aims to address basic needs of internally displaced persons, affected host communities and returnees.

The supervisor ensures the optimal management of resources allocated to the project, and coordinates with HI Logistics, Finance and human resources services for a timely and efficient assistance delivery. The supervisor regularly reports to the MPCA Manager and coordinates with other managers involved in HI’s strategy implementation in-country (i.e. Rehabilitation, MHPSS, other fields of expertise according to HI’s mandate and evolution of needs). 

MISSIONS/RESPONSIBILITIES

Mission 1. Management: 

 1. Line-manages the project’s team members (sets individual objectives, evaluates individual performance, contributes towards the professional & career development of his/her team members, monitors competences).
 2. Organizes regular team meetings. 
 3. Manages the recruitment and selection of new team members/open positions (in consultation with PM)
 4. Ensures strict application and respect of the program’s Internal Regulations by the project team. 

Mission 2. Expertise: Cash Transfer for vulnerable displaced persons:

 1. Assessments: To conduct rapid assessments at the community level to identify priority needs related to Basic Needs. 
 2. Project Strategy: To identify strategic priorities for cash interventions in coordination with the MPCA PM and other HI sector PMs. 
 3. Technical Tools – under the supervision of the PM, assists in implementing all the necessary technical tools and guidance in compliance with HI and CWG frame of operation, as well as in frame within the legal framework of Ukraine.
 4. Coordination: To participate in the sub-national Cash Working Group meetings (remote/in-person) and organizemeetings with other Cash actors as requested.  

Mission 3. Implementation and Monitoring: 

1.  Ensures project implementation, in collaboration with the relevant services and in line with general standards and procedures: 

 • Ensures the planning of activities and establishes action plans withAM/PM directions; 
 • Controls that activities are implemented in line with the project proposal and the allocated budget; 
 • Checks expenditures and ensures a follow up of budget lines for his/her activities (note: the financial responsibility / budget holder remains the AM/ PM).
 • Supports activities to be implemented according to internal quality and technical standards and, if necessary, proposes adjustment or improvements to help meet objectives; 
 • If requested and under the supervision of the PM takes part and monitors partnership agreements with implementing partners and other potential partners; 
 • Participates in effective implementation and follow up of institutional policies (PSEA, mandatory cross-cutting approaches, etc.) on his/her project; 
 • Coordinates and collaborates with relevant internal services, especially logistics, RH, finance and technical resources; under supervision of AM/ PM

2.   Ensures project data management:

 • Ensures that the appropriate data collection and management tools are in place on the project, in line with global standards; 
 • Ensures that data related to the project is collected and compiled in the project database; 
 • Carries out regular verifications and makes any necessary corrections in the activity database.

3.   Ensures project reporting:

 • Monitors the achievement of results and indicators under supervision of the PM., 
 • Under supervision of the PM producing the appropriate reporting tools: monthly situation report, PM Box; 
 • Reports regularly to the line manager; 
 •  
 • Guarantees the proper archiving of information.

4.    Prepares and steers project evaluation and capitalization:

 • Produces project capitalization and learning from experience material. 

Mission 4. Influence & Communication: 

1. Contributes to HI’s external influence by participating in relevant networks. 

2. Communicates on the project to partners, authorities and stakeholders when relevant.

Mission 5. Strategy & business development: 

Upon request/needs of Cash and Market specialist: 

1. Contributes to program or country operational strategy (StratOp). 

2. Contributes to the drafting of new proposals for continuity, expansion or new opportunities, 

PROFILE SOUGHT

Qualification(s):

 • Bachelor degree in relevant field

Experience 

(type and amount of experience):

 • Previous experience working on multi-sector humanitarian projects
 • Previous experience with HI.
 • Previous experience working in MPCA

Skills

(knowledge, abilities required for the position, refer to skills repository document):

 • Mandatory knowledge about:
 • The humanitarian principles;
 • The international human rights frameworks; 
 • The strategies for fighting exclusion and discrimination; 
 • Excellent communication and writing capacities in Ukrainian\English;
 • Proficient: Microsoft Word, Excel, PowerPoint.
 • Understanding of MPCA programming
 • Understanding of financial frameworks in Ukraine 
 • Full knowledge of at least one profession in his/her sector of intervention (social, rehabilitation, MHPSS).

Know-how (practices):

 • Planning, implementing and evaluating activities on his/her project (team and individual); 
 • Anticipating and adapting to the needs of the beneficiaries and to unexpected circumstances; 
 • Conducting on-going evaluations of activities and outcomes; 
 • Negotiating and managing problems and conflicts Establishing clear frameworks, rules and limits;
 • Producing institutional communication written in the country’s working language; 
 • Producing clear, concise and responsible communication suited to the interlocutor (adult or child); adapting communication and messages to an intercultural environment; 
 • Using active listening techniques and applying them in the appropriate situations; 
 • Creating and maintaining conditions that motivate the staff and target public; mobilizing and supporting different groups of stakeholders (families, communities, local authorities, etc.); 
 • Promoting participation and cooperation in the activities on his/her project.

Personal qualities:

 • Excellent management and communication skills and diplomacy;
 • Ability to follow instructions and to be a member of a team;
 • Excellent organizational skills;
 • Autonomous and initiative-taking; 
 • Flexibility;
 • Problem solving skills; 
 • Practical, dynamic and solution oriented;
 • Strong attention to details;
 • Ability to multi-task and prioritise;
 • Open to cultural differences;
 • Ensuring efficient use of resources; 
 • Good local roots; 
 • Commitment to the most vulnerable.
 • Excellent capacity to withstand pressure and manage stress;
 • Emotional maturity.


Похожие вакансии по городам:

Похожие вакансии по профессиям: