Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Фахівець з питань багатоцільової грошової допомоги вразливим верствам населення (Cash Agent )

26 250 ₴  
Handicap International
1 месяц назад
25 апреля 2023
Полтава

Фахівець з питань багатоцільової грошової допомоги  вразливим верствам населення (Cash Agent )

КРАЇНА: Україна

ПІДПОРЯДКОВУЄТЬСЯ: Менеджер (управитель) з питань забезпечення базових потреб населення 

РЕГІОН: Полтава

 Handicap International має прозорі інституційні політики щодо «Захисту дітей», «Протидії шахрайству, хабарництву та корупції», «Інвалідності, Статі і віку», а також «Захисту бенефіціарів від сексуальної експлуатації, знущання та домагань». Вони є обов’язковими для виконання усіма співробітниками, які зобов’язані поважати, підтримувати та просувати ці політики, а також підписати «Кодекс поведінки» HI.

ЗАГАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ

Підпорядковуючись менеджеру (управителю) з питань забезпечення базових потреб населення, фахівець з питань багатоцільової грошової допомоги вразливим верствам населення відповідає за збір даних, пов’язаних з оцінкою ринку, за картографування об’єктів, реєстрацію та вибір бенефіціарів, а також за розгортання діяльності, пов’язаної з розподілом грошової допомоги. Ця роль зосереджена на спілкуванні з місцевими громадами та їх представниками, шляхом особистих візитів, а також телефонних інтерв’ю, щоб переконатися, що діяльність НІ націлена на найбільш вразливі групи населення в рамках своїх програм.  

ЗАДАЧІ/ОБОВ’ЯЗКИ 

Під керівництвом менеджера (управителя)з питань забезпечення базових потреб населення, фахівець з питань багатоцільової грошової допомоги вразливим верствам населення: 

 • Здійснює регулярні виїзди на місця у складі команди, щоб оцінити прийнятність для отримання грошової допомоги та сприяти розгортанню її надання. Це ґрунтуватиметься на критеріях відбору, встановлених НІ для оцінки осіб, яких буде відібрано для отримання допомоги, і конкретних методологіях для проведення інтерв’ю та обговорень у фокус-групах.   
 • Відповідно до керівних принципів проекту, забезпечує точний збір, введення, архівування інформації з виїздів та телефонних інтерв’ю з метою інформування про діяльність. 
 • Співпрацює з органами влади на належному рівні та проводить інтерв’ю з людьми у них вдома та на місцях збору даних.  
 • Бере участь у тренінгах та заходах, спрямованих на підвищення кваліфікації. 
 • Вміє використовувати необхідні технології та програми для обробки даних.  
 • Вміє оцінювати та проводити первинний аналіз зібраної інформації.  
 • Регулярно звітує перед своїм лінійним керівником, бере активну участь в обговоренні планів та результатів, а також будь-яких інших питань, з метою інформування проекту та підтримки актуальності діяльності. 
 • Готує звіти про хід реалізації програми.  
 • Виконує інші завдання за запитом. 

НЕОБХІДНІ КОМПЕТЕНЦІЇ: 

Кваліфікація:

 • Середня спеціальна освіта/Вища освіта 
 • Вища освіта, бажано в галузі, пов’язаній з соціальними науками або аналізом 

Досвід: 

(вид і обсяг досвіду):

 • Досвід збору даних та їх аналізу
 • Досвід роботи в команді та досвід спілкування з людьми, зокрема з уразливими групами населення. 
 • Досвід роботи в гуманітарних організаціях   
 • Досвід у програмуванні грошових коштів або програмах, пов’язаних із базовими потребами, включаючи досвід волонтерства.   

Навички: 

(знання, здібності, необхідні для посади, див. Документ з переліком навичок): 

 • Вільне володіння українською та російською мовами 
 • Комп’ютерна грамотність 
 • Можливість використовувати інструменти збору даних, такі як Survey CTO (або будь-яке інше подібне програмне забезпечення для опитування)
 • Знання англійської є перевагою, але це не обов’язково 
 • Професійні знання MS Excel

Особисті якості:

 • Комунікативні навички 
 • Здатність бути частиною команди 
 • Високий рівень самовіддачі 
 • Високий рівень самоорганізації  


Cash Agent 

COUNTRY: Ukraine

REPORTS TO: Basic Needs Supervisor 

LOCATION: Poltava

Handicap International has clear institutional policies on "Child Protection", "Anti-fraud, Bribery and Corruption", "Disability, Gender and Age" and "Protection of Beneficiaries from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment”. It is therefore mandatory for all staff to commit themselves to respect, uphold and promote these policies, and to sign the HI Code and Conduct.

GENERAL MISSION

Under the supervision of the Basic Needs Supervisor, the cash agent is responsible for the collection of data linked to market assessments, facility mappings, beneficiary registration and selection, and for the roll out of activities link to cash distribution. This role focuses on communication with local communities and their representatives through in person visits as well as phone interviews, in order to ensure HI targets the most vulnerable within its programming. 

MISSIONS / RESPONSIBILITIES

Under the guidance of the Supervisor, the Cash Agent will: 

 • Undertake regular field visits as part of a team to assess eligibility for cash assistance and to facilitate the roll out of its delivery. This will be based on selection criteria set up by HI for assessing individuals to be selected to receive assistance, and specific methodologies to conduct interviews and focus group discussions. 
 • In accordance with project guidelines, ensure accurate collection, input, archiving data of information from field visits and phone interviews to inform activities 
 • Work with authorities at the appropriate level and conduct interviews in people’s homes and at data collection sites   
 • Participate in training and activities aimed at improving skills.  
 • Be able to use the required technology and applications to process data 
 • Be able to evaluate and conduct an initial analysis of information gathered  
 •  Reports regularly to the line manager, takes an active part in discussing plans and results and any other issues to inform the project and keep activities relevant 
 • Prepare reports on progress in the implementation of the program. 
 • Perform other tasks as requested

PROFILE SOUGHT

Qualification(s):

 • Post-secondary/ High school qualification
 • University degree, preferably in field related to social sciences or data analysis 

Experience 

(type and amount of experience):

 • Experience collecting data and analysing it 
 • Experience working in a team and being in contact with people, in particular vulnerable populations. 
 • Experience in humanitarian organizations  
 • Experience in cash programming or programmes related to basic needs, including volunteer experiences.

Skills

(knowledge, abilities required for the position, refer to skills repository document):

 • Fluency in Ukrainian and Russian 
 • Computer literate
 • Ability to use data collection tools such as Survey CTO (or any other similar survey software)
 • Knowledge of English is an advantage but not a requirement
 • Professional knowledge of MS Excel

Personal qualities:

 • Communication skills
 • Ability to be part of a team
 • High level of dedication
 • High level of self-organization.