Поиск работы на robota.uaukraine

Старший системний програміст (IM Senior Officer)

68 250 ₴   після оподаткування
Handicap International
21 час назад
31 марта 2023
Киев
В офисе/на месте
Полная занятость

НАЗВА ПОСАДИ:   Старший системний програміст

КРАЇНА:  Україна 

ПІДПОРЯДКУВАННЯ:  Керівник відділу моніторингу, оцінки, обліку та навчання

ЛОКАЦІЯ:   Київ

 Компанія Handicap International має прозорі інституційні політики щодо «Захисту дітей», «Протидії шахрайству, хабарництву та корупції», «Інвалідність, Стать і вік», а також «Захист бенефіціарів від сексуальної експлуатації, знущання та домагань». Вони є обов’язковими для виконання усіма співробітниками, які зобов’язані поважати, підтримувати та просувати ці політики, а також підписати «Кодекс поведінки» компанії НІ.

 ЗАГАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

 Системний програміст підпорядковується регіональному/окремому керівнику відділу моніторингу, оцінки, обліку та навчання та забезпечує впровадження й функціонування систем збору даних та управління операційною інформацією з метою підтримки процесу керування проектами та програмою шляхом надання доступу до своєчасних, достовірних і актуальних даних.

 ЗАВДАННЯ / СФЕРА КОМПЕТЕНЦІЙ

 Завдання 1. Стратегічне керування

 1. Сприяє розробці плану дій у сфері моніторингу, оцінки, обліку та навчання (в частині управління інформацією).
 2. Залучається до процесу розвитку навичок партнерів з управління інформацією

 Завдання 2. Стандартизація та експертна оцінка

 Обов'язок 1: Проектування систем управління інформацією та баз даних

 • Впроваджує, експлуатує та розробляє системи управління інформації
  1. Мобільний збір даних
  2. Бази даних
  3. Інструменти візуалізації/панелі управління
  4. Системи географічної інформації
  5. Розробка показників
  6. Архівування масивів даних
 • Забезпечує послідовність та інтегрованість цих систем.

 Обов'язок 2: Контроль якості даних та їхньої відповідності стандартам HI

 • Здійснює підготовку фахівців зі збору та опрацювання даних (для HI та партнерів);
 • Впроваджує процедури контроля якості та регулює потоки інформації;
 • Забезпечує розгортання внутрішніх стандартів управління даними;
 • Залучається до діяльності з передачі даних між штаб-квартирою та польовими працівниками.

 Завдання 3. Операційне впровадження

Обов'язок 1: Підтримка операційних команд в області аналізу та використання даних

 •  Cтворює візуалізаційні матеріали та статистичні звіти відповідно до потреб на рівні проектів і програми;
 •  Сприяє правильній інтерпретації даних операційними командами та їхнього використання в процесі прийняття рішень;
 •  Забезпечує розповсюдження даних всередині організації та зовні за допомогою адаптованих форматів комунікації.

 Обов'язок 2: Впровадження механізмів гарантування захисту особистих даних бенефіціарів

 •  Аналізує вплив заходів із захисту даних на програму;
 •  Координує впровадження операційних процедур та плану дій з посилення захисту даних;
 •  Забезпечує підготовку/підвищення поінформованості команд у складі програми щодо належних практик захисту даних;
 •  Відповідає за захист баз даних.

 Обов'язок 3: Сприяння зовнішній репрезентації та просуванню експертних навичок HI у сфері управління інформацією

 •  По запиту проводить презентацію експертних навичок HI у сфері управління інформацією для релевантних мереж у географічній зоні втручання спеціаліста.

 Завдання 4. Підготовка та реагування на надзвичайну ситуацію 

 • Залучається до заходів з підготовки до надзвичайних ситуацій у рамках програми та, у разі виникнення надзвичайної ситуації, адаптує власні методи роботи для сприяння ефективному гуманітарному втручанню HI

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАЦІВНИКА

 Кваліфікація:

 Диплом фахівця з комп'ютерних наук зі спеціалізацією в області управління даними/інформацією   ЧИ фахівця в області математики/статистики

Досвід роботи (тип і часові рамки):

 • Щонайменше 2 роки досвіду в області управління даними
 • Досвід роботи з національними чи міжнародними НГО буде перевагою 

Навички  (необхідні знання та навички для роботи на цій посаді):

 • Обізнаність щодо стратегії управління інформацією, структурування та якості  даних
 • Планування та координування якісних та кількісних досліджень,  забезпечення доступу до їхніх результатів
 • Збір якісних та кількісних даних, якісний аналіз
 • Відповідальне управління даними
 • Статистичний аналіз і візуалізація даних 

ENG

JOB TITLE:    IM Senior Officer

COUNTRY:  Ukraine 

REPORTS TO:  MEAL Manager

LOCATION:   Kyiv

 Handicap International has clear institutional policies on "Child Protection", "Anti-fraud, Bribery and Corruption", "Disability, Gender and Age" and "Protection of Beneficiaries from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment”. It is therefore mandatory for all staff to commit themselves to respect, uphold and promote these policies, and to sign the HI Code and Conduct.

 GENERAL MISSION

 Reporting to the Regional/ Standalone MEAL Manager, the IM Officer ensures the implementation and exploitation of data collection and operational information management (IM) systems to support project and programme steering by providing access to up-to-date, reliable and relevant data.

 MISSIONS / RESPONSIBILITIES

 Mission 1. Strategy and steering

 1. Helps to define the MEAL action plan (Information Management (IM) section), implements this action plan and monitors it.
 2. Participates in strengthening the IM skills of partners

 Mission 2. Standards and expertise

Responsibility 1: Defines the information management and database systems

 • Implements, exploits and develops the information management system
  1. Mobile data collection
  2. Databases
  3. Visualisation tools /dashboards
  4. Geographic information systems
  5. Indicator production
  6. Archiving of data sets
 • Ensures the coherency and integration of these systems

Responsibility 2: Ensures the quality of data and compliance with HI standards

 • Trains the teams in charge of data collection and processing (HI and partners);
 • Implements procedures for quality control and the definition of information flows;
 • Ensures the rollout of internal data management standards;
 • Contributes to data transfer exercises between HQ and the field

Mission 3. Operational implementation

Responsibility 1: Supports operational teams with data analysis and use

 • Produce visualisations and analyses of statistics in accordance with needs at projects and programme level;
 •  Helps operational teams to interpret their data and use it for decision-making purposes;
 •  Ensures the internal and external dissemination of data by means of adapted communication formats.

 Responsibility 2: Puts mechanisms in place to guarantee the protection of beneficiaries’ personal data

 •  Carries out impact analyses of data protection on the programme;
 •  Coordinates the implementation of operational procedures and an action plan to reinforce data protection;
 •  Trains/sensitises the programme teams on good data protection practices;
 •  Ensures the security of databases.

 Responsibility 3: Contributes to the external representation and promotion of HI’s IM expertise

 • Upon request, represents HI’s IM expertise in all relevant networks in his or her geographical area of intervention.

 Mission 4. Emergency preparedness and response

Contributes to the programme’s emergency preparedness actions and, in an emergency, adapts his or her working methods to contribute to an effective humanitarian approach by HI

PROFILE SOUGHT

 Qualification(s): 

 • University degree in computer science specialising in data/information
  management OR University degree in mathematics /statistics

Experience (type and amount of experience):

 • Minimum 2 years of experience in data management
 • Experience with a national or international NGO would be an advantage

Skills (knowledge, abilities required for the position):

 • Information management strategy, data structuring and data quality
 • Planning and coordination of qualitative and quantitative surveys, dissemination of finding
 • Quantitative and qualitative data collection,qualitative analysis
 • Responsible data management
 • Statistical analysis and data visualisation    

Handicap International Проверенная

Негосударственные организации / NGO Сайт компании
Handicap International