Поиск работы на robota.uaukraine

Бухгалтер (ACCOUNTANT)

Handicap International
6 дней назад
27 января 2023
Днепр
В офисе/на месте
Полная занятость

НАЗВА ВАКАНСІЇ:   БУХГАЛТЕР

КРАЇНА:    Україна

ПІДПОРЯДКУВАННЯ: Фінансовий та кадровий менеджер Схід

ЛОКАЦІЯ:   Дніпро

 Handicap International дотримується чіткої корпоративної політики в питаннях захисту дітей, боротьби з шахрайством, хабарництвом і корупцією та захисту бенефіціарів від сексуальної експлуатації, насильства та переслідувань. У зв’язку з цим усі працівники компанії зобов’язуються поважати, дотримуватися й просувати положення цієї політики та мають підписати Кодекс етичних норм HI.

 ЗАГАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ

 Бухгалтер відповідає за ведення звітності, закриття балансу, моніторинг рахунків третіх сторін, ідентифікація основних засобів, архівація супровідних документів та дотримання стандартів організації та відповідних положень законодавства.

Бухгалтер та касир також відповідає за ведення балансу одного чи декількох касових апаратів, ведення реєстру авансових звітів, перевірку супровідної документації, підготовку платежів і дотримання стандартів організації та відповідних положень національного законодавства.

 ЗАВДАННЯ / ОБОВ’ЯЗКИ

 Завдання 1. Розробка стратегії та керування

 1.  Моніторинг і звітування перед менеджером відділу щодо виявлених ризиків, пов'язаних зі звітністю й готівковими операціями, та сприяння мінімізації таких ризиків. 
 2. Сприяння виявленню ризиків, пов'язаних з бухгалтерською звітністю, та юридичних ризиків для HI в сфері відповідальності спеціаліста. 

 Завдання 2. Стандарти та експертиза:

 1.  Впровадження політики, процедур та інструментарію HI в сфері фінансів, бухгалтерської звітності й руху коштів у сфері відповідальності спеціаліста. 
 2. Забезпечення виконання правових зобов'язань HI та складання відповідної фінансової документації. 
 3. Звітування про зміни стандартів, прецедентного права чи юридичної практики інших зацікавлених осіб у сфері фінансів, про які відомо працівнику. 
 4. Дотримання Загального регламенту захисту даних. 
 5. Впровадження й дотримання процедури архівації фінансової документації, її публікація та оновлення на призначених для цього платформах. 
 6. Сприяння внутрішньому контролю в сфері відповідальності працівника й застосування встановлених коригувальних заходів.

 Завдання 3. Операційне впровадження:

 1. Проведення платежів та виплата авансів: 
 • Внесення й розподіл коштів з касових апаратів, за які відповідає працівник, ведення записів щодо руху коштів в касовому реєстрі; 
 • Виплата авансів, внесення відповідних записів до реєстру авансових звітів і закриття відповідного балансу; 
 • Регулярна перевірка відповідності фактичного касового балансу даним касового реєстру та реєстру авансових виплат; 
 • Моніторинг наявності коштів у касі та інформування керівника фінансового відділу про ризик нестачі; 
 • Підготовка платіжних доручень та їх передача представникам банку з правом підпису зі збереженням копії; 
 • Дотримання процедур безпеки й відповідального зберігання, інформування керівника про можливі інциденти; 
 • Проведення інвентаризації готівки та інформування керівництва про невідповідності, виявлені під час зведення балансу рахунків; 
 • Моніторинг авансових виплат та відповідної супровідної документації.
  1. Регулярне ведення бухгалтерської звітності:
 • Щоденне внесення відповідних записів до касової книги та книги банківського обліку, забезпечення точності описів зроблених записів і їхньої відповідності фактичним асигнуванням, а також заповнення всіх необхідних полів, згідно з планом рахунків HI (та національним планом рахунків за необхідності);
 • Отримання супровідної документації та перекладення найважливіших частин тексту на одну з робочих мов HI (французьку чи англійську);
 • Підготовка документації для зведення місячного й річного балансу; 
 • Підготовка супровідної документації за запитом внутрішніх чи зовнішніх аудиторів;
 • Можливе тимчасове виконання обов'язків іншого працівника відділу фінансів за необхідності.
  1. Архівація облікової документації:
 • Перевірка прийнятності супровідної документації згідно з правилами HI та національним законодавством;
 • Підготовка бланків облікової документації; 
 • Забезпечення читабельності та регулярного сканування супровідної документації; 
 • Щомісячна архівація скан-копій документів на сервері та фізичних копій у місці, де немає загрози їхній цілісності; 
 • Передача супровідної документації (у паперовому чи цифровому форматі) до місця кінцевого зберігання.

 Завдання 4. Професійна підтримка:

 1. Сприяння професійному розвитку робітників у сфері відповідальності спеціаліста.

 Завдання 5. Аварійна готовність і реагування:

 1. Участь у заходах з аварійної готовності на рівні програми, адаптування власного робочого режиму для сприяння ефективному гуманітарному реагуванню HI у надзвичайних ситуаціях.

 НЕОБХІДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАЦІВНИКА

 Кваліфікація:

 • Ступінь бакалавра з бухгалтерського обліку чи еквівалентна спеціальність.
 • Ступінь магістра з бухгалтерського обліку / управління фінансів чи еквівалентна спеціальність бажано.

Досвід роботи (тип і часові рамки):

 • 3 роки роботи за спеціальністю
 • Досвід співпраці з гуманітарними організаціями бажано

Навички  (знання та навички, необхідні для роботи на посаді, див. документ з переліком необхідних навичок):

 • Володіння усною та письмовою англійською мовою (B1)
 • Вільне володіння українською чи російською мовою (C2)
 • Досконале володіння: Microsoft Excel, Word, PowerPoint
 • Здатність до спрощення й визначення пріоритетів бажано

Особисті якості:

 • Здатність дотримуватися інструкцій і бути членом команди
 • Гнучкість
 • Увага до деталей
 • Хороші організаційні навички
 • Практичність, динамічність, орієнтованість на пошук рішення
 • Відкритість до культурних відмінностей
 • Здатність витримувати тиск і управляти стресом бажано

ENG

 JOB TITLE:   ACCOUNTANT

COUNTRY:   Ukraine

REPORTS TO:  Finance HR Manager East

LOCATION:   Dnipro

 Handicap International has clear institutional policies on "Child Protection", "Anti-fraud, Bribery and Corruption", "Disability, Gender and Age" and "Protection of Beneficiaries from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment”. It is therefore mandatory for all staff to commit themselves to respect, uphold and promote these policies, and to sign the HI Code and Conduct.

 GENERAL MISSION

 The Accountant is responsible for the regular keeping of the accounts, the completion of the closings, the monitoring of third-party accounts, identification of fixed assets, implementation of the archiving of supporting documents and compliance with the standards of the organization and the regulatory framework.

The Accountant & Cashier is also responsible for the regular bookkeeping of one or more cash boxes, keeping the advances ledger, checking supporting documents, preparing payments and compliance with the organization's standards and the country's regulatory framework.

 MISSIONS / RESPONSIBILITIES

 Mission 1. Strategy and steering:

 1.  Monitors and reports to his or her line manager and functional manager on the accounting and cash-related risks of which he or she is aware and contributes towards their mitigation. 
 2. Helps to identify accounting and legal risks for HI within his or her area of responsibility. 

 Mission 2. Standards and expertise:

 1. Deploys all of HI’s financial, accounting and cash flow policies, processes and tools within his or her area of responsibility. 
 2. Ensures that HI’s legal obligations are meet and produces the required financial documents. 
 3. Reports any changes in standards, case law or in the practices of other stakeholders in the financial field of which he/she is aware. 
 4. Complies with the General Data Protection Regulation (GDPR). 
 5. Implements and complies with procedure for archiving financial documents and publishes and updates financial documents in the dedicated workspaces. 
 6. Contributes to internal control within his or her area of responsibility and applies identified corrective actions.

 Mission 3. Operational implementation:

 1. Makes payments and pays advances: 
 • Pays in and disburses money from the cash boxes for which he or she is responsible and records the movements in a cash ledger; 
 • Pays advances, records them in an advance ledger and clears them; 
 • Regularly checks the cashbox balances against the cash ledger and the advances ledger; 
 • Monitors the availability of cash in the cash boxes and alerts the Treasurer if there is a risk of shortage; 
 • Prepares bank transfer orders, submits them to the bank signatories and keeps a copy; 
 • Adheres to security and safekeeping procedures and alerts his or her supervisor in the event of an incident; 
 • Carries out cash inventories and informs the accountant of any outstanding advances at closing of accounts; 
 • Monitors advances and their supporting documents.
  1. Provides the regular keeping of the accounts:
 • On a daily basis, makes entries in the cash and bank books, ensuring that the descriptions of the entries are accurate and consistent with accounting allocations and that all the required fields are completed, in keeping with HI’s chart of accounts (and the country chart of accounts if necessary);
 • Reception of supporting documents and translates the essential elements into one of HI’s working languages (French or English);
 • Prepares all the documents for the monthly and annual closing of accounts; 
 • Prepares any supporting documents asked for by internal or external auditors;
 • May be required to temporarily replace a member of the Finance team;
  1. Archives accounting documents:
 • Checks the admissibility of the supporting documents with regard to HI and country rules;
 • Produces the accounting documents slip; 
 • Ensures the legibility and regular scanning of supporting documents; 
 • On a monthly basis, archives scanned documents on a server and paper documents in a location that guarantees their physical integrity; 
 • Sends supporting documents (paper or digital format) to their final storage locations.

 Mission 4. Profession facilitation:

 1. Contributes towards the facilitation of the profession’s development in His/Her area of responsibility.

 Mission 5. Emergency preparedness and response:

 1. Contributes to the program's emergency preparedness actions and, during an emergency, adapts his/her work modality to contribute to HI’s effective humanitarian response.

 PROFILE SOUGHT

 Qualification(s):

 •  Bachelor’s Degree in Accountancy or equivalent.
 • Master’s Degree in Accounting / Financial management or equivalent is an asset.

Experience (type and amount of experience):

 • 3 years’ experience.
 • Experience with humanitarian actors is an asset.

Skills   (knowledge, abilities required for the position, refer to skills repository document):

 • Good communication and writing capacities in English (B1);
 • Fluent Ukrainian or Russian (C2)
 • Proficient: Microsoft Excel, Word, PowerPoint; 
 • Knowing how to simplify and prioritise.

Personal qualities: 

 • Ability to follow instructions and to be a member of a team;
 • Flexibility;
 • Strong attention to details;
 • Good organizational skills;
 • Practical, dynamic and solution oriented;
 • Open to cultural differences.
 • Good capacity to withstand pressure and manage stress is an asset.

Похожие вакансии

Похожие вакансии по городам:

Похожие вакансии по профессиям: