Поиск работы на robota.uaukraine

Керівник представництва (Base Supervisor)

68 250 ₴  
Handicap International
2 дня назад
26 марта 2023
Полтава
В офисе/на месте
Полная занятость

За місцем розташування у Полтаві та під керівництвом регіонального менеджера HI у Східному регіоні Україні,  керівник представництва у Полтаві забезпечуватиме, щоб діяльність HI у зоні втручання здійснювалася відповідно до операційних стандартів HI. Керівник представництва безпосередньо підпорядковуватиметься регіональному менеджеру (у Дніпрі) і забезпечуватиме належну координацію між різними відділами (операції та підтримка). Керівник представництва не матиме ієрархічного чи управлінського зв’язку з іншими членами представництва у Полтаві. Керівник представництва також буде відвідувати зовнішні координаційні зустрічі і підтримувати зв’язки з місцевою владою. Керівник представництва  залишається відповідальним за діяльність HI у своїй зоні втручання  

ЗАВДАННЯ:

1. Представництво та координація 

 • Бере участь у координаційних нарадах, які відбуваються у зоні втручання
 • Налагоджує добрі стосунки з іншими НУО, міжнародними неурядовими організаціями та агентствами ООН
 • Підтримує обізнаність про контекст суб’єктів, що здійснюють гуманітарну діяльність у зоні втручання

2. Доступ та безпека для встановлення зв’язків 

 • Керівник представництва є головним координаційним центром для контактів з органами влади
 • Забезпечує, щоб всі члени команди користувалися належним каналом зв’язку з місцевою владою та представляли HI з дотриманням гуманітарних принципів
 • Негайно повідомляти регіонального менеджера про будь-який інцидент 
 • У тісній співпраці з командою HI з питань гуманітарного доступу та безпеки забезпечує безпеку співробітників і активів HI.
 • Повідомляє співробітників відділу з питань гуманітарного доступу та безпеки і регіонального менеджера про всі потенційні загрози для співробітників HI або безпосередньо HI як організації
 • Підтримка співробітників відділу з питань гуманітарного доступу та безпеки у аналізі контексту та безпеки

 3. Внутрішня координація та програмування

 • Керівник представництва повинен добре розуміти діяльність HI
 • Керівник представництва повинен добре знати гуманітарну ситуацію та пріоритети та гарантувати, що реагування з боку HI відповідає гуманітарному контексту 
 • Забезпечувати, щоб координація між службами підтримки та програмою була безперешкодною 
 • Організовувати внутрішні зустрічі працівників представництва, передавати інформацію від регіонального менеджера команді в Полтаві
 • Надавати підтримку проектним співробітникам під час проведення оцінки та складання звітів 
 • Надавати підтримку вищому керівництву у здійсненні контекстного аналізу

 4. Управління 

 • Забезпечувати, щоб співробітники діяли відповідно до гуманітарних принципів і цінностей
 • Повідомляти про будь-яке порушення кодексу поведінки регіональному менеджеру

5. Надання звітів 

 • Повідомляти щотижня про результати діяльності регіональному менеджеру Східного регіону  
 • Підтримка вищого керівництва в підготовці внутрішнього звіту або звіту для донорів

ВИМОГИ:

Професійні навички:

 • Диплом про повну середню освіту або еквівалентне свідоцтво; бажано вища освіта, або будь-який відповідний сертифікат
 • Мінімум 3 роки досвіду роботи в НУО
 • Добре розуміння принципів і процедур НУО
 • Хороші навички письмового та усного спілкування
 • Підтверджений досвід у зв'язках з громадськістю, у сфері зв'язку та безпеки
 • Представницькі та дипломатичні здібності
 • Відмінні навички вирішення проблем
 • Можливість пересування в зоні проведення діяльності
 • Хороші навички роботи з комп’ютером (Office, Social Media, Google Maps)
 • Хороші навички багатозадачності
 • Відмінне знання усної та письмової англійської мови
 • Вільно володіє: Microsoft Word, Excel, PowerPoint
 • Уміння спрощувати та розставляти пріоритети

Особисті якості:

 • Відмінні комунікативні навички та дипломатичність;
 • Здатність виконувати інструкції та бути членом команди;
 • Гнучкість;
 • Ретельна увага до деталей;
 • Хороші організаторські здібності;
 • Практичний, динамічний і орієнтований на прийняття рішень;
 • Відкритий до культурних відмінностей.

Handicap International має чітку інституційну політику щодо «Захисту дітей», «Боротьби з шахрайством, хабарництвом і корупцією», «Інвалідності, статі та віку» та «Захисту бенефіціарів від сексуальної експлуатації, жорстокого поводження та домагань». Тому вона є обов’язковою для всіх співробітників та передбачає зобов’язання поважати, підтримувати та просувати цю політику, а також підписати Кодекс поведінки HI.

Очікуємо на ваше резюме англійською мовою!

 ENG:

Based in Poltava an under the management of HI East Ukraine Area Manager, the Poltava Base Supervisor will ensure that HI operation in its area of intervention are done according to HI operational standards. The Base Supervisor will directly report to the Area Manager (based in Dnipro) and will ensure the proper coordination between the different department (operations and support). The base supervisor will not have hierarchical or management link with the other member of the base of Poltava. The Base Supervisor will as well attend external coordination meeting and liaise with local authority. The Base supervisor remains accountable for HI activities in its area of intervention

TASKS:

1. Representation and coordination

 • Attend coordination meetings that takes place in the area of intervention
 • Cultivate good relation with other NGO, INGO and UN agencies
 • Maintain a context awareness of actors operating in the area of intervention

 2. Liaison access and security

 • The base supervisor remain the main focal points for the contacts with authorities
 • Ensure that all team members follow proper communication channel with local authorities and represent HI respecting humanitarian principles
 • Immediately report any incident to the Area Manager
 • In close collaboration with HI HAS team, ensure the safety and security of HI teams and assets.
 • Report to HAS team and Area Manager all potential threat to the HI employees or HI as an organization
 • Support HAS team in contest and security analysis

 3. Internal Coordination and Programming

 • The base supervisor should maintain a good understanding of HI activities
 • The base supervisor should maintain a strong awareness of the humanitarian situation and priorities and ensure that HI response is in line with humanitarian context
 • Ensure that the coordination between support services and program is smooth
 • Organise internal base meeting, relay information from Area Manager to the team in Poltava
 • Support project teams during assessment and reporting
 • Support Senior management in context analysis

4. Leadership

 • Ensure that the teams act according to humanitarian principles and value
 • Report any breach in behavior to Area Manager

 5. Reporting

 • Report weekly activities to East Area Manager
 • Support senior management in writing internal report or donor report

REQUIREMENTS:

Professional skills:

 • High school diploma or equivalent; college degree preferred; or any relevant certificate. 
 • Minimum 3 Year experience working for an NGO; 
 • Good understanding of NGO principles and procedures; 
 • Good written and verbal communication skills; 
 • Proven Experience in public relations, liaison, safety and security;  
 • Representational and diplomatic skills; 
 • Excellent problem solving skills;  
 • Ability to travel in the operational area; 
 • Good computer skills (Office, Social Media, Google Maps);  
 • Good multi-tasking skills;
 • Excellent communication and writing capacities in English; 
 • Proficient: Microsoft Word, Excel, PowerPoint; 
 • Knowing how to simplify and prioritise. 

Personal skills:

 • Excellent communication skills and diplomacy; 
 • Ability to follow instructions and to be a member of a team; 
 • Flexibility; 
 • Strong attention to details; 
 • Good organizational skills; 
 • Practical, dynamic and solution oriented; 
 • Good capacity to withstand pressure and manage stress is an advantage; 
 • Emotional maturity;
 • Open to cultural differences. 

Handicap International has clear institutional policies on "Child Protection", "Anti-fraud, Bribery and Corruption", "Disability, Gender and Age" and "Protection of Beneficiaries from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment”. It is therefore mandatory for all staff to commit themselves to respect, uphold and promote these policies, and to sign the HI Code and Conduct.

We are waiting for your CV in English!


Handicap International Проверенная

Негосударственные организации / NGO Сайт компании
Handicap International

Похожие вакансии

Похожие вакансии по городам: