Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Фармацевт (Pharmacist)

38 655 ₴   після оподаткування
Handicap International
5 дней назад
28 января 2023
Днепр

Handicap International/Atlas Logistic є незалежною та неупередженою міжнародною гуманітарною організацією, яка працює в ситуаціях бідності та ізоляції, конфліктів і катастроф. Працюючи разом з людьми з обмеженими можливостями та іншими вразливими групами населення, наші дії та свідчення зосереджені на задоволенні їхніх основних потреб, покращенні умов їхнього життя та сприянні повазі до їхньої гідності та основних прав.  

Компанія Atlas Logistic в Україні підтримує гуманітарні організації та суб’єктів, що впроваджують гуманітарну діяльність, наданням послуг зі зберігання та транспортування гуманітарної допомоги, включаючи транспортування та зберігання медикаментів 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ: Дніпро з частими поїздками до Вінниці та Харкова 

 ЗАДАЧІ:

1. Дотримання законодавства: 

 • Забезпечує відповідність Atlas Logistic /HI законодавчій базі, яка діє в Україні, щодо зберігання та транспортування лікарських засобів під час воєнного стану та у мирний час 
 •  Гарантує відповідність належної дистриб’юторської практики всередині складів/рефрижераторів з контрольованою температурою та дотримання національного законодавства
 • Надає оновлену інформацію про національне законодавство про зберігання та транспортування лікарських засобів для гуманітарних організацій  

 2. Система забезпечення якості  

 • Впровадження системи забезпечення якості, нагляд або самоперевірка
 • Розробляє процедури зберігання та транспортування з контрольованою температурою
 • Інструктує комірників щодо належної дистриб’юторської практики і забезпечує дотримання процедур
 • Сповіщає про проблеми з якістю технічного керівника проекту та фахівця з холодового ланцюга
 • Моніторинг температури/вологості в режимі реального часу та попередження про будь-які зміни температури, які можуть вплинути на якість медикаментів 
 • Дотримання таблиці даних про температуру та вологість і внесення пропозицій щодо вдосконалення нашої системи моніторингу
 • Збір температурних кривих і відповідальний за щомісячний звіт про температуру

3. Впровадження холодового ланцюга   

 • Відповідає за впровадження холодового ланцюга та розробку процесу в тісній співпраці зі спеціалістом з забезпечення холодового ланцюга
 • Реалізація планів на випадок непередбачених ситуацій із відповідними матеріалами, обладнанням, потребами ремонту
 • Участь у виборі  матеріалів, призначених для зберігання при холодній температурі та пристроїв з контролем температури
 • Забезпечує технічне обслуговування обладнання, необхідного для зберігання лікарських засобів;

 4. Комунікація  

 • Координатор з технічних питань партнерів щодо лікарських засобів та медичних виробів
 • Координатор з питань передачі звітів до головного офісу  

ВИМОГИ:

Професійні навички: 

 • Диплом у галузі фармації; бажано спеціалізація у галузі дистрибуції/оптової торгівлі  
 • Посвідчення водія бажано
 • Добре вміння спілкування англійською мовою (дуже важливо)
 • Щонайменше 3 роки досвіду роботи у фармацевтичному секторі, в тому числі в холодильному складі
 • Відмінні навички вирішення проблем
 • Підтверджений досвід у логістиці
 • Добре розуміння принципів НУО
 • Гарні навички письмового та усного спілкування
 • Можливість пересування в зоні проведення втручання
 • Хороші знання комп’ютера (Office, Google Maps)
 • Хороші навички багатозадачності
 • Відмінне знання фармацевтичного законодавства та європейської практики належної дистрибуції
 • Досконале володіння: Microsoft Word, Excel
 • Уміння спрощувати та розставляти пріоритети

Особистісні якості:

 • Відмінні комунікативні навички та дипломатичність
 • Автономність і точність 
 • Здатність виконувати інструкції та бути членом команди
 • Гнучкість
 • Ретельна увага до деталей
 • Хороші організаторські здібності
 • Практичний, динамічний і орієнтований на рішення
 • Відкритість до культурних відмінностей
 • Хороша здатність протистояти тиску та справлятися зі стресом
 • Емоційна зрілість

Handicap International має чітку інституційну політику щодо «Захисту дітей», «Боротьби з шахрайством, хабарництвом і корупцією», «Інвалідності, статі та віку» та «Захисту бенефіціарів від сексуальної експлуатації, жорстокого поводження та домагань». Тому вона є обов’язковою для всіх співробітників та передбачає зобов’язання поважати, підтримувати та просувати цю політику, а також підписати Кодекс поведінки HI.

Очікуємо на ваше резюме англійською мовою!

ENG

Handicap International / Atlas Logistique is an independent and impartial international aid organization working in situations of poverty and exclusion, conflict and disaster. Working alongside persons with disabilities and other vulnerable groups, our action and testimony are focused on responding to their essential needs, improving their living conditions and promoting respect for their dignity and their fundamental rights. Atlas Logistique in Ukraine is supporting NGO/Humanitarian actors through storage and transportation solutions, including transport and storage of medicines. 

 Atlas Logistique provides the humanitarian community in Ukraine with shared storage and transport solutions, including transport and storage of medicines. As part of its activities, ATLAS has two temperature-controlled warehouses (one in Vinnytsia and one in Dnipro) and four in reefers containers in Vinnytsia, Dnipro and Kharkiv. In this context, the pharmacist will be in charge of the following responsibilities.

TASKS:

1. Legislation compliance: 

 • Ensure that Atlas Logistique/HI complies with the legal framework applicable in Ukraine for the storage and transport of medicines within and without Martial Law;
 • Guarantee the GDP compliance inside the temperature-controlled warehouses / reefers and the respect of national legislation;
 • Provide update on the national legislation about pharmaceutical storage and transport for humanitarian’s actors,

2. Quality Assurance System

 • Implementation of a Quality Assurance System, supervises or performs self-inspections
 • Creates procedures for temperature-controlled storage and transport
 • Train Atlas Logistique employees about the GDP and enforces procedures
 • Issue alerts in case of quality problems to the Operation Manager and the Cold Chain Specialist
 • Real-time temperature/humidity monitoring and alert of any temperature excursion that could have an impact on the quality of medicines 
 • Follow-up of our temperature & humidity record sheet and propose improvement of our monitoring system
 • Collection of temperature curves and responsible of the monthly temperature report

 3. Cold Chain Implementation

 • Responsible of the cold chain implementation and drafting of process in close collaboration with the cold chain specialist at HQ;
 • Implementation of contingency plans with adequate materials, equipment, needs of renovation.
 • Participation to the refrigerated materials selection and temperature controlled devices;
 • Ensures the maintenance of the equipment necessary for the storage of medicines;

 4. Communication 

 • Focal point for technical questions of partners on medicines and medical devices 
 • Focal point for transmission of traceability reports to the HQ 

REQUIREMENTS:

Professional skills:

 • Pharmacy Diploma; distribution/wholesaling specialization preferred
 • Driver's license is preferred 
 • At least 3 years’ experience in the pharmaceutical sector, including cold chain storage
 • Excellent problem solving skills
 • Proven Experience in logistic
 • Good understanding of NGO principles 
 • Good written and verbal communication skills
 • Ability to travel in the operational area
 • Good computer skills (Office, Google Maps)
 • Good multi-tasking skills
 • Excellent knowledge of the pharmaceutical regulation and the European Good Distribution Practices 
 • Good communication capacities in English, (essential)  
 • Proficient: Microsoft Word, Excel
 • Knowing how to simplify and prioritize

Personal skills: 

 • Excellent communication skills and diplomacy
 • Autonomous and rigorous
 • Ability to follow instructions and to be a member of a team
 • Flexibility
 • Strong attention to details
 • Good organizational skills
 • Practical, dynamic and solution oriented
 • Open to cultural differences
 • Good capacity to withstand pressure and manage stress
 • Emotional maturity

Handicap International has clear institutional policies on "Child Protection", "Anti-fraud, Bribery and Corruption", "Disability, Gender and Age" and "Protection of Beneficiaries from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment”. It is therefore mandatory for all staff to commit themselves to respect, uphold and promote these policies, and to sign the HI Code and Conduct.

We are waiting for your CVs in English!Похожие вакансии по городам:

Похожие вакансии по профессиям: