Поиск работы на robota.uaukraine

Агент відділу моніторингу, оцінки, обліку та навчання (MEAL Agent)

13 125 ₴   після оподаткування
Handicap International
3 дня назад
25 марта 2023
Полтава
В офисе/на месте
Неполная занятость

Агент відділу моніторингу, оцінки, обліку та навчання (MEAL Agent)

КРАЇНА: Україна

 МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ: Полтава (Poltava)

Часткова зайнятість, 20 годин в тиждень

Компанія Handicap International має прозорі інституційні політики щодо «Захисту дітей», «Протидії шахрайству, хабарництву та корупції», «Інвалідність, Стать і вік», а також «Захист бенефіціарів від сексуальної експлуатації, знущання та домагань». Вони є обов’язковими для виконання усіма співробітниками, які зобов’язані поважати, підтримувати та просувати ці політики, а також підписати «Кодекс поведінки» компанії НІ.

ЗАГАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ

Збирач даних відповідає за збір даних за допомогою інтерв’ю та аналіз інформації, отриманої від бенефіціарів, для керівника команди.  

ЗАВДАННЯ / СФЕРА КОМПЕТЕНЦІЙ

Під керівництвом керівника команди збирач даних відповідає за: 

 • обізнаність та дотримання базових гуманітарних принципів; 
 • дотримання корпоративних правил і вимог, правил техніки безпеки та робочої дисципліни;  
 • участь у тренінгах і навчаннях, націлених на вдосконалення його/її навичок;  
 • знання та уміння використовувати методи пошуку, відбору респондентів і записування інтерв’ю;  
 • організацію зустрічей усіх рівнів та проведення інтерв’ю в місцях збору даних з цільовими групами та ключовими інформаторами;  
 • дотримання вимог розроблених планів з керування інформацією (згідно календаря звітів, складених фахівцем з керування інформацією та керівниками проектів) з використанням відповідних технічних засобів;  
 • забезпечення безпомильного введення даних, їх зберігання та обробку інформації згідно інструкцій;  
 • оцінку та проведення початкового аналізу зібраної інформації;   
 • інформування фахівця з керування інформацією у випадку виявлення ускладнень у звітах;
 • зберігання чистих бланків та всіх звітів у окремих місцях;
 • перевірку всіх зібраних звітів для виявлення помилок до введення даних, зібраних за місяць;
 • координацію своєї роботи з керівництвом, участь у обговоренні планів і результатів роботи, інших питань; 
 • надання відгуків про роботу баз даних, щоб допомогти фахівцю з керування інформацією покращити/переглянути роботу баз даних;
 • виконання інструкцій і настанов керівника команди, посадових інструкцій і кодексу поведінки;  
 • підготовку звітів про хід виконання програм;  
 • виконання інших завдань на прохання та за наказом керівника команди. 
 • Перелічені види діяльності включають проведення опитувань респондентів по телефону та, за необхідності, виїзди до селищ, спілкування з місцевим населенням та представниками місцевих громад щодо їх участі в проекті шляхом інтерв’ювання згаданих осіб. Також бажано мати ноутбук або комп’ютер з доступом до швидкісного інтернету та можливістю організації робочого місця на відповідному рівні.  

БАЖАНІ АНКЕТНІ ДАНІ

Кваліфікація(-ї):

 • Наявність водійських прав і машини буде плюсом, проте не обов’язково

Досвід роботи: 

(тип і тривалість досвіду роботи)

 • Досвід роботи в гуманітарних організаціях  
 • Досвід проведення досліджень (включаючи соціологічні) 
 •  Досвід роботи з програмами KOBO Collect та іншими  
 • Уміння користуватися смартфоном з операційною системою на базі ANDROID  

Навички:

(знання, здібності необхідні для виконання обов’язків, посилання на документ, що підтверджує досвід роботи).

 • Вільне володіння українською та російською мовами, знання англійської на розмовному рівні
 • Користування ПО: пакет програм Windows, Excel, Google-інструменти. 
 •  Розвинені навички роботи в команді  
 •  Розвинені комунікативні навички   

Особисті якості:

 • Відданість  
 • Високий рівень самоорганізації 
 •  уміння працювати з мінімальним рівнем координації. 


MEAL Agent

Part-time, 20 hours per week

COUNTRY: Ukraine 

LOCATION: Poltava

Handicap International has clear institutional policies on "Child Protection", "Anti-fraud, Bribery and Corruption", "Disability, Gender and Age" and "Protection of Beneficiaries from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment”. It is therefore mandatory for all staff to commit themselves to respect, uphold and promote these policies, and to sign the HI Code and Conduct.

GENERAL MISSION

The data collector is responsible for collecting data by interviewing and reporting beneficiaries information datas to the team leader.

MISSIONS / RESPONSIBILITIES

Under the guidance of the team leader, the data collector should: 

 • Be aware of and perfectly practice the basic humanitarian principles. 
 • Adhere to the rules of internal regulations, safety rules, and labor discipline   
 • Participate in training and activities aimed at improving skills.  
 • Perfectly know and be able to apply the methodology of research, methods of selection of respondents, and the protocol of interviews.  
 • Be able to organize meetings at all levels and conduct interviews at data collection sites with sample groups and key informants.  
 • Adhere to the plans developed (per reporting calendar established with the IM Officer and PMs) by the management of information collection with the use of appropriate technical devices.  
 • Ensure error-free input, storage, and processing of entered information in accordance with the instructions.  
 • Be able to evaluate and conduct an initial analysis of the collected information.   
 • Inform the Information Manager Officer in case of any problem identified in the reports collected.
 • Keep the blank forms and all the reports in separate files boxes.
 • Check all the reports collected to identify any mistake before the entry of monthly collected data.
 • Coordinate their work with management, take an active part in discussing plans and results of work and any other issues. 
 • Provide feedback on the databases to help the development/revision of the databases to the IM officer.
 • Always follow the instructions and guidelines of the team leader, the job description of the data collector and the code of conduct.  
 • Prepare reports on progress in the implementation of the program. 
 • Perform other tasks at the request and task of the team leader. 
 • Activities in these regions include conducting telephone surveys with respondents and, if necessary, trips to settlements, communication with the local population, and representatives of local communities on their participation in the project by interviewing these people on the ground. It is also desirable to have a laptop or computer with a high-quality Internet connection and the ability to organize a place to work at the appropriate level. 

PROFILE SOUGHT

Qualification(s):

 • Having a driver's license and owning a car is an advantage, but it is not necessary

Experience 

(type and amount of experience):

 • Experience in humanitarian organizations  
 • Experience in conducting research (including sociological) 
 • Experience in working with the KOBO Collect and other programs  
 • Experience using a smartphone-based on the ANDROID operating system     

Skills

(knowledge, abilities required for the position, refer to skills repository document):

 • Fluency in Ukrainian and Russian, conversational level in English 
 • Knowledge of software: Windows, Excel, Google tools 
 • Highly developed teamwork skills  
 • Highly developed communication skills        

Personal qualities:

 • High level of dedication  
 • High level of self-organization. 
 • Be able to work with a minimum level of coordination 

Handicap International Проверенная

Негосударственные организации / NGO Сайт компании
Handicap International