Поиск работы на robota.uaukraine

Фахівець з питань обліку результатів та підведення підсумків (Accountability and Learning Officer)

31 900 ₴   після оподаткування
Handicap International
2 дня назад
22 марта 2023
Киев
В офисе/на месте
Полная занятость

Фахівець з питань обліку результатів та підведення підсумків (Accountability and Learning Officer)

Місцезнахожєення: Київ (Kyiv)

Oрієнтовна дата початку – листопад 2022 року

Загальні обов’язки

Фахівець з питань обліку результатів та підведення підсумків впроваджує заходи з підведення підсумків, залучення бенефіціарів та механізми обліку

уражених груп населення, а також допомагає покращити розуміння соціокультурних аспектів і питань розстановки сил у регіоні, в якому він/вона працюють.

Завдання / Сфера компетенцій

Завдання 1: Операційне впровадження

Обов’язок 1. Докладає зусиль для визначення та оцінки механізмів підзвітності ураженим групам:

 • Планує проведення послідовності дій, особливо що стосується роботи з відгуками та скаргами, інформацією та даними про участь населення в проектах;
 • Допомагає провадити навчання бригад компанії з питань підзвітності ураженим групам;
 • Проводить періодичне оцінювання механізмів звітності

Обов’язок 2. Докладає зусиль до впровадження даних механізмів роботи з населенням і партнерами

 • Встановлює хороші стосунки з населенням і партнерами компанії HI, періодично відвідуючи певні регіони згідно встановлених оперативних процедур;
 • Організовує та заохочує консультації з громадами для впровадження вищезгаданих механізмів;
 • Допомагає розробляти інструменти проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та інформує населення та партнерів компанії HI про механізми проведення звітності;
 • Разом із командами, задіяними в проекті, забезпечує чітке розуміння населенням виїзних заходів, що проводяться компанії HI;
 • Приймає участь в аналізі соціо-антропологічного контексту та розстановки сил в регіоні,
 • Збирає відгуки та скарги (та всю пов’язану з ними інформацію) у вигляді формалізованої бази даних з посиланням на основні моменти, визначені системою подачі звітності;
 • Контролює ефективність механізмів подачі інформації, залучення та реагування на скарги згідно встановлених процедур і забезпечує вчасну передачу реакції на скарги;
 • Відповідає за архівування та захист даних, пов’язаних з роботою механізмів керування системою подачі відгуку та скарг.

Обов’язок 3. Сприяє впровадженню заходів з вивчення результатів здійснення втручання у своїй географічній зоні.

 • Приймає участь у майстер-класах з аналізу отриманого досвіду, організованих в регіонах здійснення втручань;
 • Проводить заходи для збору особистих історій, історій успіху, тощо від населення та партнерів;
 • Відповідає за архівування та захист даних, пов’язаних з навчальними завданнями, що проводяться з населенням.

Обов’язок 4. Зберігає в таємниці отриману інформацію.

 • Аналізує відгуки та скарги від бенефіціарів та передає точну інформацію щодо заходів компанії HI і механізмів обліку результати;
 • Дотримується вимог щодо захисту даних, дотримання принципів зберігання таємниці та письмової згоди на поширення інформації в своїй діяльності.

Обов’язок 5. Подає звіт щодо обліку результатів щодо уражених груп населення та проведення навчальних заходів.

 • Подає регулярні письмові звіти щодо поточного обліку результатів щодо уражених груп населення та проведення навчальних заходів;
 • Регулярно проводить оцінку проведеної роботи та подає рекомендації щодо їх покращення.

Обов’язок 6. Виступає представником компанії НІ в громадах.

 • Виступає в ролі центром тяжіння в плані обміну інформацією з громадами.

Завдання 2: Готовність до дій в надзвичайних ситуаціях 

 • Робить свій внесок у план дій щодо готовності в надзвичайних ситуаціях та в разі настання надзвичайної ситуації присто 

НЕОБХІДНІ КОМПЕТЕНЦІЇ 

Кваліфікація  

 • Ступінь бакалавра, або магістра з соціальної роботи, соціології, антропології 

Навички (знання, здібності, необхідні для посади, див. документ з переліком навичок) : 

Навички: Професійні навички: Навички з проведення Моніторингу, Оцінки, Обліку та Навчання: 

 • Спостереження за результатами та індикаторами Планування та координація якісних і кількісних опитувань, інформування про їх результати   
 • Оцінка проекту  
 • Облік результатів щодо уражених груп населення: колективний, не дискримінуючий та відповідальний підходи  
 • Аналіз даних отриманих з досвіду та постійне навчання  
 • Стратегія керування даними, структурування даних і якість даних  
 • Кількісний і якісний збір даних, якісний аналіз Відповідальне управління даними  
 • Статистичний аналіз та візуалізація даних. 

Міждисциплінарні навички: 

 • Системні рамки та посилання  
 • Офіс та інструменти взаємодії  
 • Керування стресом  
 • Досвід роботи в міжнародній оганізації 

Мовні навички 

 • Англійська B1 
 • Мова країни C2 


Accountability and Learning Officer

The estimated start date is November 2022

General mission

The accountability & learning officer implements activities concerning learning, beneficiary participation and accountability to affected populations mechanisms, and helps to improve understanding of socio-cultural and power dynamics in the geographical area (s) to which he or she is assigned.

LOCATION: Kyiv

Missions / Responsibilities

Mission 1: Operational implementation

Responsibility 1: Contributes to defining and evaluating accountability to affected populations mechanisms

 • Contributes to the design of operational procedures, especially for the management of feedback and complaints, information and the participation of populations in the projects;
 • Helps train HI teams on the concept of accountability to affected populations
 • Contributes to periodic evaluations of accountability mechanisms

Responsibility 2: Contributes to the implementation of these mechanisms with populations and partners

 • Establishes good relations with the populations and partners of HI by making periodic visits to the areas concerned in compliance with established operational procedures;
 • Organises and facilitates community consultations for the implementation of the mechanisms;
 • Contributes to the design of awareness-raising tools and informs the populations and partners about HI’s accountability mechanisms;
 • In close collaboration with the project teams, ensures that the HI’s activities in the field are fully understood by the populations;
 • Takes part in analysing the socio-anthropological context and power dynamics,
 • Records the feedback and complaints received (and all related information) in a formalised database and refers them to the focal points designated by the accountability system;
 • Monitors the effective roll-out of information, participation and complaint response mechanisms, following established procedures and ensuring that people receive a meaningful response in a timely manner;
 • Ensures the archiving and protection of data relating to the feedback and complaints management mechanism.

Responsibility 3: Contributes to the implementation of learning activities in his or her geographical area of intervention

 • Participates in the lessons learned workshops organised on its area of intervention
 • Implements activities to collect life stories, success stories, etc. from the population and partners;
 • Ensures the archiving and protection of data related to the learning activities carried out with the populations.

Responsibility 4: Maintains confidentiality when processing the information received

 • Examines beneficiary feedback and complaints and provides precise information on HI’s activities and accountability mechanisms;
 • Adheres to data protection, confidentiality and informed consent principles in his or her interactions

Responsibility 5: Reports on accountability to affected populations and learning activities.

 • Writes regular reports on the running of accountability to affected populations and learning activities;
 • Regularly evaluates the work done and suggests improvements
 • Reports all information and any difficulties related to his or her activity to his or her line-manager.

Responsibility 6: Contributes to the representation of HI in the communities

 • Serves as the focal point on communication with the communities;
 • As part of his or her tasks, represents HI with the population and partners, respecting the organisation’s values and maintaining cordial, positive and close working relations.

Mission 2: Emergency preparedness and response

 • Contributes to the programme’s emergency preparedness actions and, in an emergency, adapts his or her working methods to contribute to an effective humanitarian approach by HI.

PROFILE SOUGHT 

Qualification(s): 

 • Degree in social work, sociology, anthropology 

Skills 

(knowledge, abilities required for the position, refer to skills repository document): 

Professional skills: 

 • Resultsand indicators monitoring 

 • Planning and coordination of qualitative and quantitative surveys, dissemination of findings 

 • Project evaluation 

 • Accountability to populations:participatory, non-discriminatory and responsible approaches 

 • Learning lessons from experience and continuous learning 

 • Information management strategy, data structuring and data quality 

 • Quantitative and qualitative datacollection, qualitative analysis 

 • Responsible data managementvStatistical analysis and data visualisation 

Cross-sector skills
Frameworks and references 

 • Office and collaborative toolsv 

 • managementvWorking in a global organisation 

Language skills 

 • English B1 

 • Language of the country C2 

 • Being capable of helping team members to plan and review the drafted plans. 

Handicap International Проверенная

Негосударственные организации / NGO Сайт компании
Handicap International